مهاجراني:‌انتظار‌ما‌صعودب‌ه‌مرحله‌دوم‌جام‌جهاني‌است

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

حشمت مهاجراني سرمربي سابق تیم ملي معتقد اســت انتظــار از تیم کارلوس کیروش در مقطع زماني فعلي باید راهیابي به مرحله حذفي جام جهاني باشد.

مهاجراني در مورد تقابل پرســپولیس و االهلي عربســتان در مرحله یک چهارم نهایي لیگ قهرمانان آسیا گفت: «در فوتبال نميتوان چیزي را بــا قاطعیت پیشبیني کرد ولــي من خیلي امیدوار و خوشــبین هســتم که پرســپولیس موفق به شکست االهلي شده و به جمع چهار تیم برتر آسیا صعود کند. پرسپولیس نشان داده که فراز و نشیب بسیار کمي دارد و اگر شرایط فصل قبل را ادامه دهد ميتواند از سد االهلي هم عبور کند. من براي این تیم آرزوي موفقیت دارم.» وي در پاسخ به این پرسش که کدام کشور ميتواند گزینه مناسبي براي میزباني پرسپولیس از االهلي باشد، تأکید کرد: «به هر حال طرفداران ایراني فوتبال در امارات کم نیستند و دبي ميتواند گزینه مناسبي براي میزباني پرســپولیس باشــد. طبیعتا پرســپولیس ميتوانــد در دبــي 10 هزار طرفدار داشته باشد.»

ســرمربي پیشــین تیم ملــي فوتبال کشــورمان راجع به بازي پیــش روي این تیم مقابــل ازبکســتان در مرحله انتخابي جام جهاني 2018 روسیه نیز اظهار داشت: «من معتقدم صعود ایــران به جام جهاني حتمي شده است و امیدوارم که ازبکستان را هم شکســت بدهیم. بایــد از کیروش تشکر کنیم که تیم خوبي ساخت و توانست ایــران را بدون دردســر به جــام جهاني ببرد. البتــه ما دیگر بایــد در جام جهاني به فکــر صعود از مرحله گروهي باشــیم و جامعه فوتبال هم چنیــن انتظاري از تیم ملــي دارد. اگر بازيهاي دوســتانه خوبي انجام دهیــم، ميتوانیم در جام جهاني نیز موفق باشیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.