گينريخ: كره حريف ازبكستان است نه ايران

باید انسجام و آرامش خودمان را حفظ كنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

آلكساندر گينريخ ســتاره پا به سن گذاشته و سرشناس ازبكها در آستانه جدال اين تيم با ايران در روز هشتم مقدماتي جام جهاني 2018 روسيه به سوژه ســايت فيفا تبديل شــد تا از حركتي كه در يادگاري گرفتن با طرفداران ازبك بعد از بازي با ســوريه انجام داد تا بازيهاي باقي مانده در مقدماتي جام جهاني به صحبت بپردازد.

گينريخ كه در حال حاضر در عضويت باشگاه قره باشي قزاقستان قرار دارد در تمام ســالهاي فوتبال حرفهاي خود از سال 2001 يكي از ستارههاي اصلي تيم ملي ازبكستان بوده و در حال حاضر بهعنوان اميد اول گلزني اين تيم در راه ســفر به تهران و رويارويي با ايران است تا بلكه آخرين شانسهاي صعود به جام جهاني را زنده نگه دارند.

اين بازيكن كه بيشــتر به خاطر رفتاري مشــابه با فرانچسكو توتي مد نظر سايت فيفا قرار گرفته بود در ارتباط با يادگاريهاي خود با طرفداران ازبك گفت: «الگوبرداري از توتي؟! فرانچســكو بازيكن محبوب من است و يك اسطوره تكرار نشــدني كه همواره برايم قابل احترام است اما در آن لحظه واقعا نميخواستم از حركت او الگو بگيرم بلكه فقط دنبال تقســيم شاديهاي بعد از برد برابر سوريه با هموطنانم بودم از همين رو آن يادگاريها نقل محافل شــد كه شباهت زيادي به حركت توتي با طرفداران رم داشــت.» ماركوپولوي پا به سن گذاشته ازبكها به رقابتهاي مقدماتي جام جهاني 2018 روســيه اشاره كرد و افزود: «به تهران رفتيم تا مقابل ايران بازي كنيم كه يكي از سختترين بازيهاي ما در اين گروه خواهد بود. البته با توجه به شرايط حاكم در جدول گروه A فكر ميكنم در حال حاضر ايران رقيب ما نيســت و ازبكستان بيشــتر بايد روي رقابت با كره جنوبي تمركــز كند كه رويارويي با كره ايها در روز پاياني آن هم در تاشــكند براي ما تعيين كننده خواهد بود.» گينريخ در پايان صحبتهاي خود گفت: «از االن زود اســت بخواهيم راجع به تيمهاي صعود كننده به جــام جهاني قضاوت كنيم. از همين رو تمام بازيكنان ازبكســتان بازي به بازي پيش ميروند و مهمترين نكته اين اســت كه بتوانيم انسجام و آرامش خودمان را هم در بازي پيش رو با ايران هم در رقابت با كره جنوبي تا آخرين روز حفظ كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.