شاگردان خاكپور، ستارههاي تيم ملي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي كريمــي، مهــدي ترابي و ميالد محمدي سه بازيكن اصلي تيم اميــد ايران در رقابتهــاي مقدماتي المپيــك 2016 ريو بودنــد. آنها كه ســتارههاي تيم تحت هدايت محمد خاكپور محســوب ميشدند، عملكرد خوبي در آن رقابتها داشــتند اما در نهايت نتوانســتند باعــث صعود تيم اميد به المپيك شوند.

با وجــود اين كريمــي، ترابي و محمدي به مسير خود براي ساختن آيندهاي بهتر ادامــه دادند و حاال در تيم ملي بزرگســاالن بازيكنان مورد اعتمــاد كارلوس كیروش هســتند. اگرچــه ترابي در آن مقطع به صورت همزمــان در تيــم اميــد و تيم ملي بزرگساالن حضور داشت اما محمدي رفتــه رفته به تركيب تيم ملي تزريق شد و كريمي نيز به واسطه حضور در فوتبال كرواســي و درخشش در ليگ اين كشور توانست اعتماد كیروش را جلب كنــد. حاال اين 3 بازيكن جوان با تزريق بــه بدنه تيم ملــي نه تنها ميانگين ســني را پايين ميآورند كه ميتوانند موفقيتهاي خوبي را براي تيم كیروش رقم بزنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.