حلقه اتحاد دروازهبانهاي تيم ملي؛ گل نميخوريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دروازهبانهاي تيــم ملي فوتبال در تمرين حلقه اتحاد تشــكيل دادند. عليرضا بيرانونــد، محمدرضا اخباري، محمد رشــيد مظاهري و حامد لك 4 دروازهبان حاضــر در اردوي تيم ملي فوتبال با انگيزه باال در تمرينات حاضر ميشوند و براي رسيدن به قفس توري تالش ميكنند. در ايــن بين عليرضا بيرانوند به واســطه اعتماد كیروش و البته عملكرد خوبــش در 6 بازي كه درون دروازه تيــم ملــي در مقدماتي جام جهاني ايستاده براي بازي كردن مقابل ازبكستان شانس بيشتري دارد. با ايــن حال رفاقت خوبــي ميان اين گلرها وجود دارد و آنها كنار هم تالش ميكنند تا در بهترين شرايط آمادگي قرار بگيرند.

در تمرين تيم ملي دن گاســپار مربــي دروازهبانهــا از شــاگردانش خواســت حلقه اتحاد تشكيل بدهند و براي موفقيت بيشتر تالش كنند. تيم ملي ايران تاكنــون در مقدماتي جام جهاني گلي دريافت نكرده و حاال همه دروازهبانها هم قســم شدند تا مقابل ازبكستان نيز دروازه ايران بسته بماند و كلين شيت هشتم به ثبت برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.