آماده نبودن ستارهها؛ دغدغه بابايان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ازبكســتان از انگيــزه بااليي براي جــدال برابر ايران با توجــه به آخرين اميدش بــراي حضور در جــام جهاني برخــوردار اســت و البتــه بزرگترين مشكل آنها از ســوي سرمربي اين تيم عــدم آمادگــي بازيكنان عنوان شــده است. سامول بابايان، سرمربي تيم ملي ازبكستان خودش را براي ديدار حساس برابر ايران آماده ميكند. ازبكســتان در رده ســوم گروه قرار داشــته و رقابت نزديكي با كرهجنوبي براي قرار گرفتن در رده دوم گروه و صعود مســتقيم به جام جهاني دارد.

شكســت دادن ايران بــراي آنها تنها ســه امتياز ندارد. آنها ميدانند كه ايران با كسب تساوي در بازي دوشنبه به جام جهانــي صعود ميكند و همين شايد موجب شــود كه ايرانيها بازي با كرهجنوبي را چندان جــدي نگيرند و اين به ضرر اربكستان است.

با اين حال، آنها دو مشــكل عمده در بــازي روز دوشــنبه دارنــد. اولين مشكل آنها غلبه بر جو ورزشگاه آزادي اســت و دومين آنها عدم آمادگي چند بازيكن اين تيم است. آنها چندي پيش در يك ديدار دوســتانه از ســد تايلند گذشــتند و بابايان در پايان آن بازي به عدم آمادگي چنــد بازيكن اين تيم كه در باشگاههاي خود بازي نكردهاند اشاره كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.