لئونيد كوچوك از بالروس

مربي جدید در روستوف

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

روستوف روسيه كه سردار آزمون و سعيد عزتاللهي را در اختيار دارد، در فصل اخير ليگ اين كشــور در جايگاه ششم جدول ايستاد و نتوانست همانند سال گذشته ســهميه ليگ اروپا را كسب كند و به همين دليل تغييراتي در كادر فني ايجاد كرد. روستوف فصل گذشــته را با ايوان دانيليانتس بهعنوان سرمربي به پايان برد كه بعد از جدايي او، مســووالن اين باشــگاه هدايت تيمشان را به لئونيد كوچوك از بالروس ســپردند. عزتاللهي نيمفصل دوم فصل اخيــر به طور قرضي راهي آنژي ماخاچ كاال شــده بود كه حاال دوباره به روستوف بازگشته ولي وضعيت آزمون مشخص نيست و اين احتمال وجود دارد او دوباره به روبين كازان برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.