نوری در تمرينات ملوان

پژمان به زادگاهش بازميگردد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پژمــان نوری كاپيتان پيشــين تيم ملوان در تمرينات امروز (شــنبه) اين تيم حاضر شــد. نوری كاپيتان پيشــين تيم ملوان كه ســال گذشته و با نظر محمد مايلیكهن از ملوان كنار گذاشــته شــد، فصل گذشــته را در تيم خونهبهخونه بابل گذراند. اين بازيكن ديروز (شنبه) در تمرينات ملوانان حاضر شــد. با حضور نادر دستنشــان روی نيمكت ملوانان، به نظر میرسد اين مربی قائمشهری به دنبال جذب نوری است و حضور انزلیچی سابق در تمرينات ملوان نيز به همين دليل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.