چرا‌«سروش»‌به‌قطر‌می‌رود؟

همه چیز درباره یک انتقال پر سر و صدا

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

اينكــه چرا ســروش رفيعی تصميــم میگيرد به رغــم تمامی جايگاه رشــكبرانگيزش در پرســپوليس در انتقالی پر سر و صدا به ليگ قطر برود، نــه يك نوع خيانت و كملطفی بلكه تاش بديهی يك فوتباليســت حرفهای برای رسيدن به بيشترين پول در ازای كمترين زحمت و استفاده از سالهای طايی عمر بازيگری خود اســت. شــايد برخی خرده بگيرند و نپذيرند و با آوردن نــام خارجیهای معروف شــاغل در ليگ برتر (ســتارگان) قطر اين فرضيه را كه اين مســابقات رقابتی نه چندان سنگين است، رد كنند اما حقيقت آن است كه اين ليگ در قياس بــا ليگهای مختلف ايران بسيار آسانتر است و بازی در آن جانكاه نيست.

پولی هم كه باشگاههای قطری به اعضای خود میدهند در اكثر موارد بســيار بيشتر از مبلغی است كه در ليگ ايران پرداخت میشــود ضمن اينكه آن پول ســوخت نمیشود و در كشمكشهای اقتصادی باشــگاهها از جيب بازيكن خارج نمیشود و اينطور نيســت كه بدهی باشــگاهها به بازيكنــان ابدی و پرداخت آن هميشــه يك كار ناقص در دســت اجرا و منوط به وعدهها و وعيدها باشد. در يك كام ميهمانان ليگ قطر و حتی بازيكنان بومی اين كشــور در ازای زحمتی بســيار كمتر از آن چه در ليگ ايران جريان دارد، پولهايی درشت میگيرند و اثری از ديركرد در پرداخت حقوقها هم نيست كه مثل يك سوهان بر اعصاب بازيكنان عمل كند و آنها را دچار فرسايش نمايد.

در راه اسالفش رفيعــی میخواهد راهی را برود كه چند ســال پيش مجتبــی جباری رفت و تعداد زيادی ديگر از فوتباليستهای ما مثل منتظری و پورعلی گنجی هم رفتهاند و مشــابه آن در امارات هم برقرار بود؛ پول زياد و راحت در ازای زحمت بالنسبه اندک. اينكه خودشــان اين زحمت را بيش از اندازه توصيــف میكنند، تغييری در واقعيت ايجاد نمیكند و واقعيت مســلم اين اســت كه بازی در ليگ ايران بسيار دشوارتر از ليگهای قطر و امارات است و محسنات اقتصادی و رفاهی در ليگهای حرفهای اين كشــورهای عربی فزونتر از مواردی اســت كه در ليگ ايران پيدا میشود و شايد در يكی دو فصل بتوان به اندازه شــش هفت فصل حضور در ليگ ايران كاســبی كرد و بديهی است كه امثال سروش رفيعی از خود بپرسند اگر اين شرايط فراهم است چرا از آن استفاده نكنند؟

امروز یا هیچ وقت ويژگی ديگری كه رفيعی دارد و او را به ســوی تيم الخور قطر ســوق داده، اين اســت كه او يك جوان ‪20 91،‬ ساله نيســت كه تصور كند در اين يكی دو سال هم نــرود دير يا زود گذارش به ليگی مثل قطر خواهد افتاد. وی به واقع با رد كردن 27 سال سن آيندهای كوتاهتر از مثا «همتيمی»اش مهدی طارمی در سلسله محاسبات بينالمللی برای خود قايل است و وقتی برای هدر دادن ندارد و برای او «امروز يا هيچ وقت» است. او «امروز» را برگزيده است و هر چند جايگاه طايیاش را در پرسپوليس از دست خواهد داد و از چشم هواداران اين تيم میافتد اما برای زندگی حرفهای خود تصميم گرفته اســت و اين را نمیتوان با داليل احساسی رد كرد. او محصول فوتبال حرفهای زمان است و با همين ساز و كارها هم بايد شناسايی و تحليل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.