انصاري‌بعد‌از‌بازي‌ملي‌جراحي‌مي‌كند؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمــد انصــاري مدافــع ميانــي خوش اخاق و كم اشــتباه پرسپوليس مدتهاست از ناحيه پا مصدوم است.

انصاري چند هفته پاياني رقابتهاي ليــگ برتر و چند بازي از ليگ قهرمانان را به اصرار برانكــو و با درد بازي كرد تا پرسپوليس به خاطر كمبودهايي كه در خــط دفاع و روي نيمكت داشــت ضرر نكنــد. انصاري كــه در اردوي تيم ملي براي بازي با ازبكســتان حضور دارد پاي مصدومش را به كادر پزشــكي تيم ملي نيز نشان داده است. هر چند اين بازيكن در صورت صاحديد كيروش دوشــنبه شــب به ميدان ميرود و مشكل خاصي ندارد اما قرار اســت تكليف مصدوميتش را بــراي رفتن زير تيــغ جراحي پس از اين بازي مشــخص كند. اگر اين اتفاق بيافتد و انصاري بعد از بازي ازبكســتان جراحي كند بخش عمدهاي از تمرينات پيــش فصل پرســپوليس را از دســت خواهــد داد و در غير اين صورت مدافع پرسپوليســيها حين انجــام تمرينات بدنســازي رونــد درماني يكــي دو ماه اخيــرش را طي خواهد كــرد تا پيش از شــروع ليگ برتر خودش را به بازيهاي پرسپوليس برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.