بازی با استقالل 3 بر صفر اعالم شد

درخشش انتظاري و دومین برد پیشكسوتان

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در دومين ديدار از ســومين شــب هشتمين دوره جام ستارهها، پيشكسوتان پرســپوليس بــا هدايــت مرتضــي كرمانيمقدم و سرپرستي رضا رياضتي به مصاف تيم موســيقي كه محسن خليلي و مهدي شــيري، دو پرسپوليسي خوش سابقه را در تركيب خود داشتند، رفتند.

پرســپوليس بازي را با تركيب اوليه نيما نكيســا (كاپيتان)، سهراب انتظاري، اســماعيل حالي، ابوالفضل شــعباني و عليرضا مهماندوســت آغــاز كرد. بازي با برتري ياران مهدي شــيري و محسن خليلي كه هر كدام يك گل براي تيمشان به ثمر رساندند، شروع شد اما با درخشش ســهراب انتظاري كه دو گل در نيمه اول به ثمر رســاند و تــك گل بهنام مصري، اين نيمه با تساوي 3 بر 3 به پايان رسيد.

با صحبتهاي بين دو نيمه مرتضي كرمانيمقدم، سرخپوشــان نيمه دوم را با تمركز و انگيزه بيشــتري آغاز كردند. تســلط كامل پيشكسوتان پرسپوليس بر جريان بازي در اين نيمه كاما مشــهود بود. بخصوص كه موتور گلزني ســهراب انتظاري هم روشن شده بود.

در نيمه دوم 8 گل از خط دروازهها عبــور كــرد. از اين تعداد، 5 گل ســهم پرســپوليس و 3 گل سهم تيم موسيقي بود. در پايان اين بازي، پرســپوليس با 6 گل ســهراب انتظاري و تك گل محمد گلزاده و مصــري بــه پيــروزي 8 بر 6 دست پيدا كرد. جالب اينجاست كه بازی اول پرسپوليس مقابل استقال به خاطر داشــتن بازيكن زير 35 سال 3بر صفر به ســود استقال اعام شــد و پرسپوليس برای صعود بايد بازی ديشب مقابل پاراگ را می برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.