تيم ملي واليبال بانوان حريفان آسيايي خود را شناخت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

حريفان تيم ملــي واليبال بانوان ايــران در رقابتهاي قهرماني آســيا مشــخص شــدند. نوزدهميــن دوره مســابقات واليبال قهرماني زنان آسيا ۸1 تا 26 مردادماه به ميزباني شــهر «مانيل» در فيليپين برگزار ميشــود كه تيم ملي بانوان ايــران هم در اين رقابتها حضور خواهد داشت. مراسم قرعهكشي اين رقابتها در حالي انجام شــد كه تيم ملي بانــوان ايران بعد از انجــام تغييــرات گســترده در بخش مديريتي و فني خود به دنبال رسيدن بــه يك جايگاه مهــم و معتبر در اين مســابقات اســت. با انجام قرعهكشي حريفان تيم ايران مشــخص شدند كه براين اساس تيم ملي ايران با تيمهاي تايلند، چين تايپــه و مالديو همگروه شد.

دور مقدماتــي ايــن رقابتهــا با حضور 14 تيم در چهار گروه پيگيري خواهد شــد كه تيم ايــران در گروه چهارم اين مسابقات قرار گرفته است. در گــروه اول اين مســابقات تيمهاي فيليپيــن، قزاقســتان و هنگكنــگ همگروه هســتند. در گروه دوم چين، ژاپن و اســتراليا همگروه شــدند و در گروه ســوم نيز كره جنوبــي، ويتنام، ســريانكا و نيوزيلند با هم به رقابت خواهند پرداخــت. دور مقدماتي اين رقابتهــا از ۸1 تا ۰2 مــرداد برگزار خواهد شد.

هدايت تيم ملي بانوان واليبال بر عهده مايــدا چچيچ بود كه ظاهرا اين مربي ديگر در ســمت خــود فعاليت نخواهــد كرد امــا هنوز جانشــيني هم براي او معرفي نشــده اســت. اين باتكليفي شايد در راه آمادهسازي اين تيم مشكات زيادي را به وجود بياورد.

تيم ملــي بانــوان در حالي وارد اين مشــكات شده كه به تازگي نايب رييس بانوان اين فدراسيون هم تغيير كرده است و ظاهرا خانم فريبا صادقي كه بهعنوان نايب رييس جديد انتخاب شــده نتوانســته براي خــروج از اين وضعيت تصميم قاطعي بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.