سايت فدراسيون جهاني: عباديپور ايران را نجات داد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي واليبال ايران در نخســتين بازي خــود در هفته دوم رقابتهاي ليگ جهاني در يك بازي نفسگير با نتيجه ۳ بر 2 بلژيك را در تهران شكست داد. سايت فدراســيون جهاني واليبال

FIVB بعــد از پيروزي ايــران برابر بلژيك در ليگ جهاني با اشــاره به برد ايران و نقش پررنگ مياد عبادي پور نوشــت: «مياد عباديپور بازيكن تيم ملــي واليبال ايــران در ديدار تيمش برابر بلژيك در ليگ جهاني درخشــان ظاهر شــد. او در اين ديدار ۰2 امتياز به دســت آورد و ميتــوان گفت مانع شكســت تيمش در خانه خــود برابر بلژيكيها شد.»

در تيم ايران پــس از عبادي پور، سيد محمود موسوي با 15 امتياز، يكي از امتيازآورترين بازيكنان ايران بود.

اين شرايط در حالي در اين بازي رقــم خورد كه دفاع خــوب بلژيكيها و شــب نه چندان خوب اميــر غفور، پاسها را بيش از هميشــه به ســمت بازيكنان سرعتي و در ستهاي پاياني به ميــادي عبادي پور متمايل كرد تا اين بازيكنان، امتيازات زيادي را كسب كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.