نمایش تماشاگرپسندانه معروف هنرنمايي ستاره

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سعيد معروف پس از غيبت در بازي سوم تيم ملي برابر لهستان در هفتــه اول، در بــازي برابر بلژيك به ميدان رفــت. او خودش در كنفرانــس پس از بازي گفت كه روز خوبشــان نبــوده اما در زمين بازي همــه كار كرد. از توپگيريهاي فوقالعــاده و پاسهاي طايي هميشگياش گرفته تا جاي خاليها و رد كردن توپهاي اول و دوم. آن اســپك ديدنياش در ست سوم را هم همه ديدند كه چطور پس از دريافــت، وقتي نميتوانســت پاس دهد، براي حمله آماده شــد و بازيكنان هم آنقدر به او اعتماد داشــتند كه پاس را براي او ارســال كنند تا به هوا بلند شود و اسپكش را با قدرت وارد زمين حريف كند.

همه اينها را هم كــه بگذاريم كنار، جنگ دايمياش با داوران و تاش براي اجازه ندادن به حريف براي تحت فشــار گذاشتن داور. او را مدام در حال رفت و آمد بين داوران اول و دوم ميديديم كه تاش ميكنــد هيچ عامل بيروني روي آنها تاثير نگذارد و حقي از تيم ايران گرفته نشود.

در مجموع اگرچه تيم ايــران و بازيكنانش در بازي برابر بلژيك شرايط ايدهآلی نداشتند اما معروف در خانه نمايش تماشاگر پسندي داشــت تا مردم را راضي به خانه بفرســتد. رضايتي كــه در پايان با پيروزي همراه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.