كيهاني:نظراحسان و سپهرزاد بود كه همكاريشان را ادامه ندهند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراســيون دووميدانی قطع همكاری احســان حــدادی و هادی ســپهرزاد را توافــق طرفين ميداند و مي گويد: «بعد از مسابقات قهرمانی آســيا در خصــوص آينده حــدادی تصميمگيری ميشــود.» مجيــد كيهانی با بيان اينكه حدادی و سپهرزاد روند خوبی با هم داشتند، ميگويــد:« با وجود ايــن همكاري خوب اما نظر اين بود كه با هم ادامه ندهند و در مجموع به قطع همكاری طرفين ختم شد.»

او دربــاره مربی آينده احســان حدادی نيز اينطور توضيح مي دهد: «احســان همچنان تمريناتش را با ماســاژور روس ادامه می دهد و در رقابتهای قهرمانی آسيا شركت می كند. بعد از اين مسابقات در خصوص آينده وی تصميم گيری می شود.»

رييس فدراســيون دووميدانی در پاسخ به اين سوال كه در صورت مــدال آوری حدادی پاداشــی برای چندين ماه تاش ســپهرزاد در نظر گرفته می شــود يا خيــر، ميگويد: «در آينــده اين موضوع را بررســی ميكنيم.»

كيهاني درباره اعــزام تيم ملی بزرگســاالن به رقابتهای قهرمانی آســيا هند نيز ميگويد: «بر خاف نوجوانان قطعا تيمی كيفی را به اين مسابقات اعزام خواهيم كرد. نظرمان اين است كه با ۸ نفر راهی هند شويم و اميدوارم دست پر بازگرديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.