وزنهبرداری در خطر حذف از المپیک

نتايج يك نشست مهم ؛ كاهش وزن و سهميه و هشدار صريح به آيان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن وظیفه ‪Mohsen Vazifeh‬

سال گذشته و در حاشيه برگزاري مسابقات وزنهبــرداري نوجوانان جهــان در پنانگ مالزي، تاماش آيان در كنگره فدراسيون جهاني گزارشي تــكان دهنده از وضعيــت دوپينــگ ارائه كرد. گزارشــي كه نشــان ميداد 11 كشور صاحبنام و مطــرح در عرصه وزنهبرداري به دليل دوپينگ زياد ورزشكاران خود با خطر محروميت و تعليق فعاليــت فدراســيونهای خود روبهرو هســتند. چين، روســيه، قزاقســتان، ارمنســتان و تركيه از جمله اين 11 كشــور بودند كه با اين معضل روبهرو شــدند. در چنين فضايي مشخص بود كه كميته بينالمللي المپيك مقابل اين وضع اسفبار سكوت نخواهد كرد.

تشت رسوايي وزنهبرداري زماني از باالي بام افتاد كه نمونههاي دوپينــگ بازيهاي المپيك 2008 پكن و بازيهــاي 2012 لندن دوباره از ســوي كميته بينالمللي المپيك آزمايش شــد. آزمايش مجدد باعث شد تا وزنهبرداران زيادي با دوپينگ مواجه شــوند. عمق فاجعه به حدي بود كه وزنهبــردار ايراني حاضر در بازيهاي المپيك 2012 از عنــوان پنجمي آمــد و به مدال طالي المپيك رســيد. در يك وزن از 10 نفر اول هفت نفر به دليل دوپينگ با محروميت مواجه شــدند تا كميته بينالمللي المپيك با اين سوال روبهرو شــود، كه فدراســيون جهانــي در راه مبارزه با دوپينگ دقيقا به چه كاري مشغول بوده است؟

اثــرات نگاه نــه چنــدان مثبــت كميته بينالمللي به وزنهبرداري به واسطه مثبت شدن تعداد زيادي از نمونههاي دوپينگ، در نشســت هيــات اجرايي اين كميته به وضوح ديده شــد. در اين نشســت ابتدا اعضــا تصميم گرفتند يك وزن از رقابتهــاي مردان را كم كنند اما موضوع مهم فقط كاهش اين يك وزن نبود. در ادامه اين نشست سهميه چندين رشته ورزشي هم كاهش يافــت كه براي وزنهبرداري 196 ســهميه تاييد شــد. وزنهبرداري براي المپيك ريو 260 سهميه داشــت كه با توجه به عدد جديد اعالم شده، 64 ســهميه كاهش پيدا كرده است. اين يعني اينكه رقابت براي رسيدن به بازيهاي المپيك در اين رشته سختتر خواهد شد اما اين هم تنها موضوع مهم اين نشست نبود. اعضاي هيات اجرايي، كم كردن يك وزن را براي برابري جنســيتي اعالم كردهاند و يا كاهش ســهميه را بــراي جذابتر شدن رقابت. بنابراين نكته مهم اين كم كردنها نبود، بلكه به نظر ميرسد مهم هشداري بود كه باخ در نشســت خبري خود به آيان و دوســتان جديدش در فدراسيون جهاني داد.

هيات اجرايي كميته بينالمللي المپيك در جلســهاي كه براي المپيك توكيو0202 داشت، روي مســائلي چون برابري جنســيتي، افزايش مشــاركت جوانان و كاهش انــدازه كلي بازيها متمركز شــد. در اين بين هيــات اجرايي كميته بينالمللي المپيك تصميــم گرفت براي برابري جنســيتي تعداد وزنهــاي شــركتكننده در المپيك 2020 در اين رشــته برابر باشــد. پيش از اين در وزنهبــرداري المپيك، زنان در 7 وزن و مــردان در 8 وزن به رقابــت ميپرداختند اما در المپيــك 2020 بايد مردان و زنان در 7 وزن رقابت كنند تا برابري جنســيتي ايجاد شود. به اين ترتيب كاهش وزنها و كم شــدن سهميهها به تنهايــي نميتواند نگران كننده باشــد. مهم خواســتههاي توماس باخ است كه معلوم نيست آيــان و همكارانش موفق بــه اجراي آن خواهند شد يا نه؟

كميته بينالمللي المپيــك خواهان ارائه گــزارش شــفاف و صحيح دربــاره برنامههاي اين فدراســيون جهاني براي مقابله با دوپينگ شــده است اما آيا باند مافيايي ميتواند گزارش شــفافي ارائه بدهد؟ همه كارها با زد و بند بوده و سالها دوپينگ به ابزاري براي فشار به برخي از كشــورها تبديل شده است، در چنين وضعي چگونه ميتوان اميدوار بود كه اين ورزش بتواند شفاف عمل كند؟ اوضاع زماني نگران كنندهتر ميشود كه بدانيم مديريت فعلي وزنهبرداري به تازگي انتخاب شــده است و تا چهار سال ديگر هم احتماال با همين طرز تفكر كار خود را ادامه خواهد داد و اين يعني روزهاي نگران كنندهاي در انتظار وزنهبرداري خواهد بود و شايد اين از اولين تبعات انتخاب مجدد آيان بهعنوان رييس فدراسيون جهاني باشد.

كميته بينالمللي المپيك خواهان ارائه گزارش شفاف و صحيح درباره برنامههاي اين فدراسيون جهاني براي مقابله با دوپينگ شده است اما آيا باند مافيايي ميتواند گزارش شفافي ارائه بدهد؟ همه كارها با زد و بند بوده و سالها دوپينگ به ابزاري براي فشار به برخي از كشورها تبديل شده است، در چنين وضعي چگونه ميتوان اميدوار بود كه اين ورزش بتواند شفاف عمل كند؟

هيات اجرايي كميته بينالمللي المپيك در نشســت اخير خود هشــدارهاي جدي را به فدراســيون جهاني وزنهبرداري داد. مشــابه هشدارهايي كه در چند سال گذشته همين هيات اجرايي به كشــتي داده بود. حاال آرام آرام وزنهبرداري هم وارد مســيري ميشود كه كشتي در سالهاي گذشــته با ترس و دلهره در آن گام گذاشته اســت. نشان دادن در خروج به ورزشــي كه در ســرود بازيها به آن اشــاره شــد و از اولين اركان راه اندازي بازيهاي المپيك بوده، موضوعی تلخ و ناگوار اما قابل پيش بيني اســت. فعال كميته بينالمللي المپيك به حذف يك وزن و دادن هشــدار به آيان بســنده كرده اما بعيد اســت ماجرا به همين جا ختم شــود. بايد منتظر ماند و ديد كه در ســالهاي آينده چه اتفاقاتي رخ خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.