برنامههاي تیم ملي بايد هر چه زودتر شروع شود

فریبرز عسگري: گزینه بودن برایم افتخار است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فدراســيون تكواندو در حال اتخاذ تصميم ديگري براي تيمي است كه بايد در بازيهاي رزمي آســيا شركت كند. چند ماهي اســت كه فدراسيون تصميم گرفته براي استفاده از تمام نيروهايش، چند تيم را تشــكيل دهد به اين ترتيب كه تيــم ملي بزرگســاالن بهعنوان تيم اصلي براي رقابتهاي جهاني آماده شود و براي رويدادهاي ديگر از تيمهايي مجزا با كادر فني جداگانه اســتفاده شود. به همين خاطر حاال فدراسيون بايد تركيب كادر فنــي تيــم اعزامي بــه بازيهاي رزمي آســيا را انتخــاب كند كه در اين رابطه فريبرز عســگري كه تيم ايران را در بازيهاي كشورهاي اسالمي هدايت كرد و نتيجه بدي هــم نگرفت، يكي از گزينه هاســت. او درباره اين موضوع و تصميم نهايــي ميگويد: «اينكه در بين گزينههاي تصدي اين مسووليت هستم براي من جاي افتخــار دارد. بايد ببينم شــوراي فني چه تصميمي ميگيرد. به هر حــال هدف همه ما موفقيت تكواندو ايران در ميادين بينالمللي اســت و هر كس كه اين مسووليت را قبول ميكند، تنها همين هدف را دنبال ميكند.»

عســگري در مورد اينكه برنامهاي براي اين كار تدوين شده است يا خير؟ ادامــه ميدهــد: «بازيهــاي هنرهاي رزمي شــهريورماه برگزار ميشود و بايد برنامههاي آمادهســازي تيم ملي هر چه زودتر شــروع شــود. هنوز كــه در اين خصوص چيزي به بنده اعالم نشده و در صورتي كه از سوي كميته اين مسووليت به من واگذار شود، بدون شك برنامهاي جامــع را براي موفقيت تيم ملي در اين ميدان تدوين ميكنم.»

بازيهاي هنرهاي رزمي شهريورماه در تركمنستان برگزار ميشود و شوراي فني تكواندو بــراي هدايت تيم ملي در اين رقابتها مرتضي ســلطاني و فريبرز عســگري را به كميته فني معرفي كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.