ديدار نمادين ستارگان كاراته جهان با تیم آلمان در روز جهاني كاراته

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در روز جهانــي كاراتــه ديدار نمادين تيم ســتارگان جهــان و تيم ملــي آلمان برگزار خواهد شــد و امير مهــديزاده از سوي فدراســيون جهاني به تيم ستارگان جهان دعوت شده اســت. امير مهديزاده در اين بــاره گفت: «فدراســيون جهاني، قهرمانان كاراته را در قالب تيم ســتارگان جهان دعوت كرده تا مقابل تيم ملي آلمان در يك ديــدار نمادين مبــارزه كنند. اين مســابقه نمادين 17 ژوئن كه روز جهاني كاراته است برگزار ميشود و در واقع جشن كاراته است.»

مهديزاده با اشــاره به سطح آمادگي خود تــا پيــش از حضــور در رقابتهاي قهرماني آســيا قزاقســتان ادامه داد: «بعد از مســابقات باكو يك اســتراحت كوتاهي داشتم و سپس تمرينات خود را آغاز كردم. در روند آمادهســازي قرار دارم تا شــروع قهرماني آســيا به مرز آمادگي الزم دست يابم و بتوانم بهترين نتيجه را كســب كنم. شــرايط اردوها خوب اســت و مليپوشان انگيزه الزم را دارند.» مليپوش كاراته ايران درباره اهميت حضور در كاراته وانها گفت: «كســب ســهميه المپيك از ابتداي سال 2018 اســت و فكر نميكنم فدراســيون، مليپوشــان را به كاراته وانها اعزام نكند چرا كه حضور در كاراته وانها براي كسب سهميه المپيك با اهميت است.»

او با اشــاره به برنامه خــود در آينده ادامه داد: «نخست، نگاه من به رقابتهاي قهرماني آسيا قزاقســتان و سپس جهاني لهستان اســت و سپس با حضور در كاراته وانها تا ســال 2018 خــود را آماده نگاه خواهم داشــت چرا كه بازيهاي آسيايي و قهرماني جهان نيز در ســال 2018 برگزار ميشود و از اهميت بااليي برخوردار است. بعد از اين دو رويداد تمام برنامهريزي خود را براي سال آينده معطوف خواهم كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.