كار ويژهاي براي پشتوانهسازي در تكواندو انجام شده

سرمربي تكواندو نونهاالن:

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيم تكواندو نونهاالن كه رقابتهاي قهرماني آسيا را با اتفاقهاي خوبي پشت ســر گذاشت، معتقد است كه نونهاالن حاضر در ويتنام نشان دادند كه پشتوانهســازي خوبــي در تكواندو انجام شده است.

محمدرضــا يــاري با بيــان اينكه دوميــن دوره رقابتهــاي قهرمانــي آســيا در رده ســني نونهاالن با حضور قدرتهاي آســيا از جمله كره جنوبي، اردن، چين تايپه، قزاقســتان و ويتنام برگزار شــده، ميگويد: «در ميان همه تيمهاي شــركت كننده، نونهاالن خوب و با آتيه كشورمان با 6 طال، يك نقره و دو برنز به لحــاظ كمي و كيفي بهتر از دوره قبل نتيجه گرفتند و با اقتدار براي دومين دوره متوالي روي سكوي نخست اين مسابقات ايستادند.»

سرمربي تيم تكواندو نونهاالن ادامه ميدهد: «كسب اين عنوان نشان داد با برنامهريزي و ســرمايه گذاري كه چند سال قبل از سوي فدراسيون آغاز شده و برگــزاري ليگها هم به صورت منظم ادامه يافت، پشتوانهسازي خوبي صورت گرفته است و مربيان ســازنده فعاليت چشمگير و هدفمندي دارند و در نهايت اين عنوان ثمره همين توجه و ســرمايه گذاري بود.»

يــاري بــه حضــور در رقابتهاي قهرمانــي جهــان هم اشــاره ميكند: «اواخر شــهريورماه «شرم شيخ» مصر ميزبان اين رقابتها اســت و اميدوارم بتوانيم كار را بــا همين نفرات و اضافه شدن تكواندوكاراني جديد ادامه بدهيم و براي دفاع از اعتبــار تكواندو ايران با قدرت در اين رقابتها شركت كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.