حس يك كار ناتمام

انتخاب زالتان درست در زمان غلط

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - كريس ووكس ‪Kris Voakes‬

«من مثل يك شــاه آمدم، مثل يك اسطوره ميروم» اظهارات زالتان ابراهيموويــچ در زمــان جدايــي از پاريسنژرمن در تابستان گذشته بود. باشگاه منچســتريونايتد اعالم كرد او بعد از پايان قراردادش در آخر اين ماه ميالدي بازيكن آزاد محسوب ميشود. تصميــم به تمديــد نكردن قــرارداد يكســاله او به اين دليل گرفته شد كه در ماه آوريل دچار مصدوميت شــديد زانو شد و احتماال تا آغاز سال 2018 نميتواند به زمين فوتبال برگردد. ارائه يك قرارداد گران ديگر براي بازيكني كه در ماه مهر 36 ســاله ميشود و در نيمه اول فصل نميتواند بازي كند، از ابتدا در دســتور كار منچستريونايتد نبود.

حتي آوردن او در تابســتان قبل هم يك ريسك حسابشده بود چون بــه نتايج كوتاه مدت نياز داشــتند تا به باالي جــدول برگردند اما در فصل 2017-2018 كــه در ليگ قهرمانان بازي ميكنند و روياهــاي بلندي در ليگ برتر دارند، شــايد زالتان چندان به كارشان نيايد.

بهتر اســت كه اينطور پايان يابد. زالتان آمد و اثر خودش را گذاشــت و بــا زدن 28 گل در 46 بازي منتقدان ســابق را به طرفدار تبديل كرد. فصل 2016-2017 بــا حضــور در فينال ليگ اروپا در اســتكهلم ميتوانســت پايانــي رويايي داشــته باشــد اما در يكچهارمنهايــي مقابــل اندرلخت او مصدوم شــد. مثــل اينتــر، ميالن و پاريســنژرمن، زالتان در يونايتد هم ستاره شد.

در نخســتين بازي رسمي براي شياطين سرخ در ســوپرجام انگليس باعث قهرماني شــد، در بازگشــت به ويمبلي در فوريه در فينال جام اتحاديه دو گل زد و روند خوب گلزنياش قبل از كريسمس تيم به بهترين نتايج فصل رهنمون شد. او همان مرد بزرگي بود كه منچستريونايتد در سالهاي اخير كم داشت.

اما همزمان با عالمت سوالهايي كه درباره فصل منچستريونايتد شكل گرفت، كارايــي او هم با ترديد مواجه شد، كافي بود گل نزند تا دايما پرسيده شــود آيا ميتواند به ژوزه مورينيو در ساختن تيمي براي آينده كمك كند. اينكه نميتوانســت انرژي الزم را در كوتاه مدت صرف كنــد با انگيزههاي بزرگ باشگاه همخواني نداشت.

شايد منچســتر باشگاه درستي در زمــان غلطــي بود. اگــر ايبرا به مجموعه سر الكس فرگوسن تا سال 2013 اضافه شده بود، به تيمي وارد ميشــد كه آماده بردن است، شايد اگر يك يا دو سال ديگر ميتوانست با مورينيو سپري كند، موفقيتهاي بي ســابقهاي كســب ميكرد. براي همين است كه دوران ايبرا با پيراهن منچستريونايتد مثل روزگار قبلي او درخشان نيست.

ســن او ديكته ميكــرد كه يك مصدوميت ديگر با پايان سفر فوتبالش فاصله دارد و دقيقا همين بال ســرش آمد. هواداران يونايتد از او به نيكي ياد ميكننــد اما با اين حس كه كارش را ناتمام گذاشت.

واقعا تقصير هيچ كس نيست كه ايــن رابطه با جام بزرگتــري به پايان نرســيد اما اگر يونايتد در اولين فصل مورينيو ســه جام گرفت، بدون شك زالتان در آن نقــش دارد. او تصادفي 33 جــام در دوران حرفهاش نبرده و رايحــه قهرماني او بيــش از هر چيز مورينيــو را جذب كــرد. ابراهيموويچ اگرچه دل منتقدان زيادي در انگليس را به دست آورد اما هرگز يك تنه ليگ برتر را به تسخير خود در نياورد.

مترجم: سیدعلي بلندنظر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.