مارتينس: ديرتر از آن چيزي كه بايد، كار استوني را يكسره كرديم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

بــه دنبال پيروزي تيــم ملي بلژيك برابر اســتوني 10 نفره در مرحله مقدماتي جام جهاني 2018 روســيه، روبرتو مارتينس، سرمربي اين تيم از عملكردش ابراز رضايت كرد.

بلژيك بــا گلهاي دريس مرتنــس و ناصر چادلي در مصاف خارج از خانه با اســتوني 2 بر صفر پيروز شد تا روند شكست ناپذيري تيم تحت هدايت مارتينس ادامه پيدا كند و اين تيم با حاشــيه امنيتي 4 امتيازي صدرنشــين جدول ردهبنــدي گروه H اروپــا در مرحله مقدماتــي جام جهاني 2018 بماند.

مارتينس پس از بازي به شــبكه RTBF گفت: «بازي واقعا سختي بود. براي ما آماده كردن و حفظ تمركز بازيكنان آن هم در وســط تعطيالتشــان بسيار ســخت بود اما آنها تمركزشــان را حفظ كردند، صبور بودند و توانستند با نظم تيمي كارشان را پيش ببرند. بازي ارزش به دردسر انداختن ما را داشــت اما ما كارمان را به درستي انجام داديم و با گل دوم كه اهميت بسياري داشــت به هدفمان رسيديم. البته قبــول دارم كــه آن گل را كمي دير به ثمر رســانديم و اگر كمي زودتر زده بوديم، شايد اوضاع فرق ميكرد. به هر حال ما موقعيتهاي فراواني داشتيم. مهمترين چيز اين است كه بازي را به خوبي اداره و كلين شيت كرديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.