جريمه 30 هزار پوندي مويس به خاطر تهديد خبرنگار

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ديويد مويس، ســرمربي سابق منچستريونايتد به خاطر اظهاراتش خطاب به يــك خبرنــگار زن كه او را بــه ســيلي زدن تهديد كرده بود، 30 هــزار پوند جريمه شــد. مويــس در دوران مربيگرياش در ســاندرلند بعد از تساوي بدون گل تيمش برابر برنلــي در ماه مارس، به ويكي اســپاركس، خبرنگار زن شبكه BBC كه قصد داشت از زير زبان او حرف بكشد، به خيال اينكه دوربينهاي تلويزيوني ديگر تصوير و صدايــش را ضبــط نميكننــد، هشــدار داد: «تــو با ســوالهايت داشتي شيطنت ميكردي، با اينكه زن هستي بايد مراقب باشي و گرنه ممكن است سيلي بخوري. مويس بعدها بابت اين حرفش از اسپاركس عذرخواهي كرد اما پرونده انضباطي او با اين عذرخواهي بســته نشد و اكنــون كميته انضباطــي اتحاديه فوتبــال انگليــس او را بــه خاطر ايــن حركت جريمه نقــدي كرده اســت. كميته انضباطــي اتحاديه فوتبال انگليس ســرمربي ســابق منچســتريونايتد را به بدنام كردن فوتبال متهم كرده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.