استقالل همچنان دنبال هافبك گرانقیمت

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

باشــگاه اســتقالل همچنان به جذب داريوش شجاعيان هافبك تيم گسترش فوالد تبريز فكر ميكند و از انجام اين نقل و انتقال نااميد نيســت. كميته فني باشــگاه گســترش پس از برگــزاري يك جلســه در خصوص داريوش شــجاعيان، رســما مخالفت خــود را با جدايي ايــن بازيكن اعالم كــرد. باشــگاه اســتقالل اصليترين مشتري اين بازيكن تكنيكي و شيرازي تيم گسترش فوالد بود و عمال باشگاه تبريزي خطاب به اســتقالل مخالفت خــود را با جدايي ايــن بازيكن اعالم كرد. با وجود مخالفت باشگاه گسترش با جدايي شجاعيان، استقالليها هنوز از جذب اين بازيكن نااميد نيســتند و احتمال اينكه طــي روزهاي آينده در اين خصوص يك جلســه حضوري بين مســووالن دو باشــگاه استقالل و گســترش برگزار شــود زياد است. البتــه اين روزهــا در مــورد انتقال داريوش شجاعيان از گسترشفوالد به استقالل اخبار زيادي منتشر ميشود و اين در حالي اســت كــه به صورت رســمي باشگاه گســترشفوالد براي انتقال هافبك خود به اســتقالل مبلغ سنگيني را براي صدور رضايتنامه اين بازيكن تعيين كرده اســت. بر همين اساس هوشــنگ نصيرزاده مديرعامل گســترش ميگويد: «هــر بازيكن در فوتبال بينالمللي كه داراي قرارداد با يك باشگاه حرفهاي است، در صورتي كه قصد جدا شــدن داشته باشد بايد دو برابر مبلغ قرارداد خود را به حساب باشگاه واريز كند تا بتواند قراردادش را فسخ كند.

اين موضوع در فوتبال ايران هنوز شناســايي نشــده، برخي افراد كه با اين ديدگاه حرفهاي آشــنايي ندارند تصور ميكنند كه اين شــرايط نوعي ســنگاندازي براي انتقــال بازيكنان است. از طرف ديگر ماده 18 كه اخيرا به آييننامه نقل و انتقاالت فيفا اضافه شده معتقد است كه باشگاه و بازيكن ميتواننــد قراردادي تحت عنوان حق اقتصــادي امضا كنند كــه در صورت انتقال بازيكن مذكور به باشــگاههاي ديگر، بازيكن فوق تا چندين ســال به باشگاه پرورش دهنده خود مبالغي را پرداخت كند.»

نصيرزاده در ادامه ميگويد: «اين در حالي اســت كه بازيكنان فقط به دريافت مبلــغ قرارداد خــود رجوع ميكنند و طوري در فوتبال ايران جا افتاده كه فقط بايد بازيكن از باشــگاه پــول بگيرد و پول گرفتن باشــگاه از بازيكن نوعي تجــارت غيرمتعارف در اينجا محســوب ميشود. در حالي كه آداب بينالمللــي حاكي اســت براي مثــال وقتــي داريوش شــجاعيان با قرارداد 850 ميليونــي قصد جدايي دارد بايد يك ميليارد و 700 ميليون براي باشــگاه واريز كند تا قراردادش فسخ شود.

اين يك قاعده بينالمللي اســت و در تمام كشــورهاي صاحبنام امري مرســوم اســت. اتفاقا به همين دليل بازيكنان بينالمللي براي اينكه بتوانند به راحتي جدا شــوند مبلــغ قرارداد خود را در حد متعارف نگه ميدارند تا مجبور نشوند مبلغ گزافي را به باشگاه بــراي فســخ قراردادشــان پرداخت كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.