جدايی باقری احتمالیپابرجا

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اما اســتقالل قطعا تغييرات ديگــري هم خواهد داشــت. به جــز وريا غفــوري و يعقــوب كريمي كه نتوانســتند رضايت منصوريان و كادرش را جلب كنند فرشيد باقري هم چندان بازيكن قابل توجهي از ديدگاه منصوريان نيست.

شــايد ايــن اواخر ســرمربي اســتقالل حتي در مصاحبههــاي پس از بازي خود از اين بازيكن تعريف و تمجيد كرده باشــد اما باقري همچنان جزو گزينههاي اصلــي منصوريان محســوب نميشــود و دور از ذهن نيست كه اين بازيكن هم از استقالل جدا شود.

آنچه باعث شــده تا به امروز جدايي فرشيد باقري از استقالل به تاخير بيفتد پيشنهادهايي بود كه جسته و گريخته از جبهه سرخ (باشگاه پرسپوليس) براي اين بازيكن ميرســيد و گرنه شايد باقري هم تيم جديدش را معرفي ميكرد و از استقالل جدا ميشد.

با ايــن حال همچنــان پرونده جدايــي باقري از استقالل باز اســت و منصوريان عالقه دارد كه تركيب هافبكهاي دفاعي تيمش را بــا حضور اميد نورافكن، اميــد ابراهيمي و در نهايت روزبه چشــمي بچيند. به احتمال زياد چشــمي ازهفته دهم به بعد كامال آماده و مهياي حضور در ميادين فوتبال خواهد شد و از سويي همچنان ممكن است جباروف نيز به استقالل بازگردد كه اگر چنين شــود، جا براي بازي كردن فرشيد باقري بسيار تنگ ميشود و شايد اساسا به صالح اين بازيكن نباشد كه در اســتقالل به فوتبال ادامه دهد و بهترين تصميم همين باشد كه از استقالل به تيم ديگري برود بيآنكه كاري به تمايالت منصوريان داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.