بيش از 16.000.000.000 تومان برای مربيان ليگ شانزدهم

ريختوپاشهایبزرگدرليگبرتر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - جعفر برزگر ‪Jafar Barzegar‬

در فوتبال ما و شــاید هم جهــان فوتبال بحث قراردادها بیشــتر از آنکه در خصوص مربیان جلب توجــه کند درباره بازیکنان مهم بوده و بعضا به ســوژههای جالبی هم تبدیل میشود. البته طبیعی هم به نظر میرســد چون تعداد بازیکنان خیلی بیشتر از مربیان است و در میان آنها چهرههای مطرح و ملیپوش هم مبالغ قراردادشــان بهتر میشود. اما واقعا پروســه جذب مربی برای یک تیم چگونه است؟ آیا اول مربی مورد نظر انتخاب و پس از آن سیاستگذاریها مشخص میشود یا اینکه ابتدا سیاست باشگاه معین بوده و بر اساس آن با گزینههایی که بتوانند در مسیر سیاست باشگاه حرکت کنند مذاکره میشود؟ حاال با در نظر گرفتن هر کدام از این دو احتمال که ظاهرا دومی منطقیتر اســت این ســوال پیش میآید که پول در نظر گرفته شــده برای آن مربی با این سیاســت همخوانی دارد؟ اصال مبلغ قرارداد فالن مربی برای ســقوط نکردن و ماندن به همان اندازه تواناییها و کارآییشان هست؟ به قول معروف همانقدر که پول میدهند آش میخورند؟ البته از آنجا که هیچ دو مســابقه فوتبالی در دنیا شبیه هم نبوده و نخواهد بود از مربیان هم نمیتوان انتظار داشــت که حتما به آنچه مد نظر باشــگاه است دست پیدا کنند اما این توقع هم وجود دارد که نتایج آنها حداقل به سیاست باشگاه و پولی باشد که دریافت میکنند. جدول زیر میزان مبلغ قرارداد سرمربیان (تاکید میکنیم فقط سرمربیان) لیگ شانزدهم را بر اساس آنچه در سایت سازمان لیگ آمده نشان میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.