زبيدي: براي تمرين با پارس جم به تهران ميروم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهــدي زبيــدي، قراردادش را با اســتقالل خوزستان فســخ كرده و بــه گفته خــودش براي تمرين با پــارس جم به تهــران ميآيــد. در اين بين اما افشــين حيدري اعــالم كــرده بازيكناني كــه قــرارداد دارنــد، اجــازه جدايــي ندارند و زبيدي بايد به اســتقالل خوزســتان بازگردد. اين بازيكن اما در واكنش به اين صحبتها تأكيد ميكند: «مدير برنامهام فســخم را گرفته و در حال عزيمت به تهران هستم. نميدانم چرا اين حرف را مطرح كرده. دو ســال اســت پولي از اســتقالل خوزستان نگرفتم اما به طور كامل در خدمت اين باشگاه بودم. ديگر نميتوانم بــدون پول بازي كنم و شرمنده آنها هستم. حيدري در ليگ شانزدهم خيلي بــه ما كمك كرد امــا ديگر بدون پول نميتوانم كارم را ادامه دهم.» او در مــورد اينكــه قانون فســخ يكطرفه در صورت دريافــت كمتر از 50 درصــد مطالبــات از ســال قبل تعليق شــده اســت، تأكيــد ميكند: «چطور ميگوييد تعليق شده اســت، پس محمد شريفي و دانيال ماهيني چطور قرارداد بســتند؟ من در خدمت اســتقالل خوزســتان هســتم اما اين موضوع منوط به تسويه حســاب با من اســت. اگر همين االن تمام پولم را پرداخت كنند در اين تيم ميمانم. وقتي ويســي با من تماس گرفت، به او گفتم فقط تا يكشــنبه منتظر ميمانــم و بعد از آن صددرصد جدا خواهم شــد. مــن كه هنوز به طور 100 درصد فســخ نكردم اما بايد پولم را پرداخت كنند. ضمن اينكه تمرينات پارسجم آغاز شــده و من براي اينكه عقب نمانم راهي تهران ميشوم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.