کاظمی تنها سرمربی دو تيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در ليگ شانزدهم غير از فرهاد كاظمی هر سرمربی ديگری كه اخراج شد يا استعفا كرد شانس روینيمكت نشستن تيم ديگری را به دست سياهجامگان نياورد.اوكه را در فصل پانزدهم در كردهبود ليگحفظ با قرارداد 800 ميليون راادامه تومانیفعاليتش داد اما پس از 9 بازی و در حالی كه تيمش سيزدهم جدول بود با قراردادی 500 ميليونی جایرسولخطيبی به كه قرارداد او نيز 500 تومانبودبهماشينسازی ميليون رفت. در واقع مسووالن اين تيم يك ميليارد مبلغ قرارداد دو سرمربیشان بود كه در نهايت هم منجر به سقوط تيمشان اماازاينيكميليارد شد. چند درصدش را به اين دو نفر دادهاند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.