سوالهای بیپاسخ

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يكی از مشــكالت اصلی بيشــتر تيمهــا كــه در صحبت بــا مربيان و بازيكنانشــان به آن اشــاره می شد بحث كيفيت پاييــن زمينهای محل بازی بــود. اكثرا به اســتاديوم آزادی و يكــی دو زميــن ديگر بــه عنوان زمينهــای خوب اشــاره داشــتند. چطور اين همه پــول برای فوتبال ما هزينه می شــود اما بخشی از آن برای بازســازی چمن ورزشگاهها اختصاص نمیيابد. اصال چرا اين همه پول برای بازيكنان و مربيان هزينه میشــود تا آنهــا روی زمينهای كم كيفيت بازی كنند. جــدا از اين بحــث اصلی بايد اشــاره داشــت كه اين مربيان چقدر به موضــوع بازيكنســازی و معرفی پديدهها پرداختهانــد و اصال چقدر از پول دريافتیشــان صرف اين موضوع شــده اســت؟ ســوالهای بسياری وجود دارد كه متاسفانه فقط برايشان پاسخهای كليشهای میشنويم. گفتيم اين همه پول چون بر اساس آنچه در سايت سازمان ليگ آمده 17 ميليارد و 09٣ ميليون تومان مبلغ قراردادهای مربيان بوده كه اگر يك ميليارد آن را برای فصل جديد كرانچار كنار بگذاريم بيش از 16 ميليارد هزينه شده است. البتــه درصدی از اين پــول به عنوان جريمه پرداخت نشــده و درصدی هم به مطالبات بازيكنان اضافه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.