جام پروانگي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مســابقه پرش با اسب «جام پروانگي» براي حمايت از بيماران پروانهاي- ايبي- در مجموعه سواركاري آذرخش همدان برگزار شد. بيماري پروانهاي يك بيماري ارثي در بافتهاي پوســتي اســت كه در پوست و غشاي مخاطي ايجاد تاول ميكند. افراد دچار شده به اين بيماري در معرض خطر سرطان پوست قرار دارند كه البته پيش از آن، سواركاران ايران به كمك بيماران پروانهاي شتافتند و در حمايت از آنها مسابقه برگزار كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.