خیلي مردي آقاي آذري!

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ســرانجام نذر و نيازطرفداران جــواب داد و اميرخان قلعهنويي موفق شد هدايت ذوبآهن را بر عهده بگيرد. خيلــي نااميد بوديم از اينكــه اميرخان اين فصل خانه نشين شــود و به ناچار مدام برود به رســتورانش سر بزند و هي از روي بيكاري بهانه بگيرد و با آشــپز دعوا كند اما سرانجام ذوبآهــن جور شــد! البته اين جور شــدن ميتوانست دو هفته قبل هم اتفاق بيفتد. نميدانيم در اين دو هفته چه شد كه همچي شد! به هر حال قدم نورسيده را تبريك گفته براي اميرخــان در ذوبآهن آرزوي موفقيت داريم. از آقاي آذري هم دعوت ميكنيم چشمهايش را خوب باز كند چون قرار اســت براي اولين بار در عمر مديريتياش چيزهايي ببيند كه تا به حال نديده! باالخره پاي اميرخان در ميان است. الكي كه نيست! شعار روز : آقاي آذري! خيلي مردي!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.