باب شوخي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

خبر رســيده در عربســتان هركس پيراهن بارســلونا با آرم حامي مالي قطري را بپوشد تا 15 ســال بــه زندان ميرود! به نظر شــما اينها جدي ميگويند يا دارند ســر شــوخي را بــاز ميكنند؟ واقعــا االن هر كس پيراهن بارســا را بپوشــد ميرود زنــدان؟ من جاي رئال مادريديها بودم عربســتان را بهشــت ال مادريديانــو لقب مــيدادم و عضو گيري ميكردم. هم مايه ميدادند و عضو ميشــدند، هم يك پولي ازشــان تيغ ميزدم براي تبليغات ضد بارسا! نتيجه: تنها چيزي كه حد و مرز ندارد حماقت بشري است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.