کیروش: امروز در جام جهاني بازي داريم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

کارلوس کــیروش ســرمربي تیم ملي فوتبــال ایران تاکید ميکند کــه به رغم همه پیشبینيها که صعــود ایران را به جام جهاني حتمي ميدانند، بازي با ازبکســتان یك بازي دشوار اســت و نباید صعود تیم ملي را قطعي دانست.

کیروش در نشست خبري قبل از دیدار مقابل ازبکســتان در چارچــوب رقابتهاي انتخابي جــام جهاني 2018 روســیه گفت: «همه فکــر ميکنند جام جهانــي براي ایران سال 2018 اســت اما ما امروز در جام جهاني بازي داریم. فردا بازي مهمي مقابل ازبکستان پیش رو داریم و هنوز 3 قســمت برایمان باقي مانــده که فردا اولین قســمت صعــود تا جام جهاني برایمان میباشــد و تــالش ميکنیم بهترین عملکردمان را داشــته باشیم و بتوانیم به سطح استانداردهایي که در ذهنمان است، برسیم. ازبکستان یکي از بهترین تیمهاي ملي در گروه ماســت و آنها تیم بسیار خوبي دارند. ضمن اینکه همیشه در گذشته هم بازي مقابل این تیم چــه در خانه و چه در خــارج از خانه سخت بوده اســت. این تیم بازیکنان، مربیان و سازماندهي خوبي داخل زمین و بیرون زمین دارد ولي باور داریم که ما کامال براي رویارویي مقابل ازبکستان آمادهایم مخصوصا االن که در خانه هستیم.»

وي افزود: «ورزشــگاه آزادي همیشــه بــراي ما یار دوازدهم بوده و هــر گاه در آزادي بودیم، حمایت هــواداران کمك حالمان بوده و امیدوارم فردا هــم همین اتفاق رخ دهد تا به تحقق آرزوهایمان نزدیك شویم.»

ســرمربي تیم ملي در مــورد اینکه خط دفاعــي کشــورمان یکــي از بهترین خطوط دنیاســت، گفت: «امــروز احتیــاج به کمك هــواداران داریم چون ازبکســتان تیم خوبي اســت و این تیم یکــي از کاندیداهاي جدي براي کســب یکي از دو رتبه اول گروه در پایان مســابقات به شــمار ميرود. اگر بخواهیم به اســتانداردها توجه کنیم، باید در 90 دقیقه با تمرکز بازي کنیــم و فوتبال خوبي ارائه دهیم. باید تالش کنیم هــم در کارهاي دفاعي و هم هجومي تیم برتر باشــیم اما در این بین چون میزبــان هســتیم، بازیکن و یار اصلــي ما در بازي فردا اســتادیوم مملو از هوادار است. همه تیمها به هواداران نیاز دارند اما اگر اســتادیوم پر شــود کارمان راحتتر خواهد بود. اطمینان داریم ميتوانیم نتیجه بگیریم همانطور که در گذشته به این مهم رســیدیم و امیدوارم فردا هم نتیجه بگیریم. ولي مطمئنا تنها چیزي که ميتوانیم قول دهیم این است که هیچ کاري را براي حریف راحت نميگذاریم چون در فوتبال چیزي آسان به دســت نميآید. ضمن اینکه طرز تفکرمان نسبت به بازي فردا این است که گویا در فینال جام جهاني به میدان ميرویم و یك ‪mach point‬ را پیش رو داریم که امتیاز آن بســیار سرنوشتساز است چون تیم خوبي پیش رویمان است و اطمینان دارم با عملکرد خوبمان نتیجه الزم را کسب کنیم.»

کــیروش در ادامه نشســت خبري در مورد اینکه آیا دیدار امــروز را هم ميتوان در کارنامه دیدارهاي حســاس ســرمربیگري او قلمــداد کرد، گفت: «مــا از اهمیت بازي فردا اطالع داریم و همه ميداننــد این بازي چقدر مهم اســت. اینگونه نیست از اهمیت آن دیروز یا امروز مطلع شده باشــیم و از ابتدا به اهمیت آن واقف بودیم. ارزش بازي اول ما ســه امتیاز بود و اگر حافظه من یاري کند ارزش بازي دوم و همینطور بازيهاي بعــد هم 3 امتیاز بودند. در فوتبال هیچ چیــزي تغییر نکرده و تك تك بازيها مهم اســت. فردا هم همینطور و براي کســب 3 امتیاز تمام تالش خــود را خواهیم کرد.»

کیروش گفت: «امروز فقــط یك بازي داریم و در فوتبال همان یك بازي هم ســخت اســت چه برســد که بخواهیم به دو سه بازي همزمان فکر کنیم و کار ســختتر ميشود. با این حال تمام تمرکزمان به بازي فرداســت و این ساده است. از لحاظ اهمیت بازي نیز بازي مقابل مونتهنگرو، چین و قطر براي ما مهم بود و تك تك بازيها براي ما اهمیت دارد.»

وي در پاسخ به ســوال خبرنگار ازبك که چرا مانند بــازي رفت در این دیــدار هم هیچ بازیکني براي پاسخگویي در کنفرانس نیامده و او چقدر به ارتباط بین بازیکنان و رســانهها اهمیت ميدهد، گفت: «این ارتباط بسیار مهم اســت؛ اینکه ارتباط بیــن بازیکنان و اصحاب رسانه باشد اما اگر بخواهیم از منافع بازیکنان دفاع کنیم و آنها را بــه کنفرانس بیاوریم، باید حواسمان به همه جا باشد. امروز بازیکني که انتخاب شــده بود تا به کنفرانس بیاید مساله دندانپزشــکي برایش پیش آمده و نتوانســت بیایــد. ممنون که این ســوال را پرســیدید. همانطور که ميدانیــد در تمرین ماقبل بازي بازیکنان صحبــت نميکنند اما امروز خاص و ویژه اســت و کاپیتان ما جلوي خبرنگاران در ابتداي تمرین حاضر خواهد شد.»

ســرمربي تیم ملي دربــاره اینکه چقدر اطمینان ميدهد در صــورت صعود تیم ملي به جام جهاني این تیــم در این رقابتها موفق باشد، گفت: «راجع به این موضوع قبال صحبت کردم و با شما موافق نیستم. ما به صعود نزدیك هم نیســتیم و با آن فاصله داریــم. در فوتبال شرایط با زندگي متفاوت است. مثال ما همیشه نزدیك به صبح که ميشــود بیدار ميشــویم اما در فوتبال نميشــود گفــت نزدیك به برد هســتیم و تا زماني که داور سوت پایان را نزده، نميتوان گفت برنده شــدیم. در دیکشــنري فوتبال چیزي به نام نزدیك وجود ندارد. هنوز باور دارم که تیم مــن در فینال لیگ قهرمانان اروپا در حالي که فکر ميکردند بایرن قهرمان ميشــود اما در 30 ثانیه پایاني قهرمان شد و این قهرماني به منچســتر رســید. حتي در دو فصل پیش در ایران یکي از تیمها فکر ميکرد قهرمان است و شادي هم کردند اما تیم دیگري قهرمان شده بود. وقتي بازي دشواري پیش رو دارید که حریف از جباروف، اودیل احمدوف و بازیکنان شاخص سود ميبرد اگر فکر ميکنید نزدیك به برد هستید باز هم اشتباه کردید.»

کیروش در پاســخ به این سوال که چه ترکیبي را بــراي فردا تــدارك دیدید، گفت: «اگــر قول بدهیــد جواب من را به ســرمربي ازبکســتان ندهید من پاسخ شــما را ميدهم! االن حتي من تالش ميکنم بازیکنان فیکس را حدس بزنم و به آن فکر ميکنم. ما زماني که این اردو را شــروع کردیم تعدادي از بازیکنان مصدوم بودند اما االن 26 بازیکن آماده داریم. در تیم ملي یــك مطلب که مدتهاي طوالني با آن روبهرو نیســتیم و از آن رد شــدهایم این اســت که دیگر بازیکني به نام بازیکن فیکس و نیمکتنشــین نداریم. ما گروهي از بازیکنان را داریم که همــه وظایف خود را ميدانند و هر لحظه الزم باشد به تیم کمك ميکنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.