مجيدي: در مديريت تخصص ندارم اما با اين مدير استقالل به جايي نميرسد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

فرهاد مجیدي در مصاحبهاي به انتقاد از مدیران باشگاه اســتقالل پرداخته. او ميگوید: «در چند سال گذشته بارها گفتم که بحران بزرگ باشگاه اســتقالل مدیریت است. این مدیران توانایي الزم جهت اداره این باشگاه پرهوادار را ندارند. وقتي مدیریت ضعیف اســت آن وقت بعضيها به خودشان اجازه دخالت ميدهنــد. بازیکن حق نــدارد در امور کالن باشــگاه و حتي تیم ورود کند اما ميبینیم که اینطور نیست. بعــد از من در اســتقالل بازیکن براي مربــي و تیم تصمیم گرفته، مگر باشــگاه کمیته نقل و انتقاالت و معاون نداشته؟! وقتي امثال من در اســتقالل بودند از ایــن خبرها نبود. حاال هم امیدوارم که با حضور دکتر ســلطانيفر دوران مماشات با مدیران بي کفایت به پایان برســد. استقالل جاي نامهاي بزرگ اســت. مدیراني در حد وزارت. آنقــدر که مدیرعامل اســتقالل به چشــم ميآید و در رســانهها دیده ميشود، خیلي اعضاي کابینه دیده نميشــوند. باید مدیران زبده در راس باشــگاه قرار بگیرند. اســتقالل با این مدیران به جایي نميرســد و فقط فرصت را از دســت ميدهیم.» او در ادامه گفت: «من تمام بازيهاي استقالل را ميبینم و اخبار باشگاه را به دقت دنبــال ميکنم. حتي اکثر مواقع بــه اتفاق فرزاد بازيهاي لیگ یك را هم تماشــا ميکنیم. بازي با العین یك اتفاق بود اما چیزي که باید بگویم این است که تیم استقالل باید بــه جوانانش افتخار کند. مهرههایي که در نیمفصل دوم همه معادالت را تغییر دادند. با یــك بازي، بزرگي و عظمت استقالل خدشــه دار نميشــود. ما فصل آینده هم در آسیا حضور داریم و حتما ایــن نتیجه را بچهها جبران ميکنند.» مجیدي در پایان حرفهایش بار دیگر علیه مدیران استقالل موضع گرفت: «مشکل استقالل مدیریتي است. مدیري باید به اســتقالل بیاید که دیگران برایش تصمیم نگیرند. مربي جوان بیشــتر از هر چیز به مدیر قدرتمند نیاز دارد. مدیري که عادتهاي بد و غلط را از بین ببرد و سیســتمي به وجود بیاورد که هر چیزي ســر جاي خودش باشد و دیگران برای باشگاه تصمیم نگیرند. مطمئن باشید در این شرایط توانایي کادرفني استقالل هم دو برابر ميشود.»

نکته: فرهاد مجیدي درایــن مصاحبه اعالم کرده در مدیریــت تخصص ندارد اما اعتقــاد دارد که مدیریت فعلي کارآمد نیست. سوال این اســت چطور شخصي که خودش اعتراف کرده به درد مدیریت نميخورد اما به خودش اجازه ميدهد از مدیریت اســتقالل انتقاد کند؟! باالخره مجیدي در مدیریت تخصص دارد یا ندارد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.