مايليكهن بازداشت و آزاد شد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

پس‌از‌درگیري‌در‌یكي‌از‌روستاهاي‌انزلي

محمد مایليکهن ســرمربي فصل گذشــته ملوان دیــروز براي حل مشکل عمراني و ساختمان یك مسجد به یکي از روستاهاي اطراف انزلي رفته بود که با یکي از مسووالن شوراي آن روستا درگیري لفظي پیدا کرد و با شــکایت آن مسوول روستا مایليکهن بازداشت و روانه دادسرا شد اما در نهایت با رضایت شاکي آزاد شد.

نادر فریادشیران مربي فصل گذشته تیم و دستیار محمد مایليکهن درباره زنداني شــدن مایليکهن اظهار داشــت: «ماجرا از این قرار بود که مسجدي در یکي از روســتاهاي اطراف انزلي وجود داشته که خانمها در این مکان به قرائت قرآن ميپرداختند. این مســجد بنا به دالیلي تعطیل شــده بود که مایليکهن به شوراي دهیاري این روستا مراجعه و از رییس شــورا خواســت که ورود کند. مایليکهن در حال صحبت کردن بود که یکي از اعضاي جوان شــورا وسط صحبت پرید و گفت که به جاي اینکه در ایــن کار دخالت کنید، چرا براي ملوان کاري نکردید. کســاني که در محل حادثه حضور داشــتند، گفتند مایليکهــن جوابي به این فرد نداده امــا با ادامه دادن ماجرا توســط آن جوان، مایليکهــن به او گفته که در حال صحبت با رییس شوراســت و درست نیست وسط حرفهایش بیاید، اینجا بحث مشکل مســجد مطرح است، نه ملوان. در ادامه طرفین با هم بحث ميکنند و کار به شکایت توسط آن فرد ميکشد. پلیس هم ميآید و مایليکهن را به کالنتري ميبــرد. در کالنتري به مایليکهن ميگویند ضامني دارد بیاورد تا راهي زندان نشود. مایليکهن ميگوید کسي را ندارد و از آنها ميخواهد که زنداني شــود! زماني که مایليکهن را به دادســرا بردند، قرار بازداشــت صادر شــد اما ظاهرا خود دادستاني ورود کرد و در نهایت قضیه ختم به خیر و ایشان آزاد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.