كیروش با كوله پشتي قرمز

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

نشســت خبري ســرمربیان قبل از دیدار تیمهاي ملي فوتبال ایران و ازبکســتان دیروز در حالي برگزار شد که از ساموئل بابایان سرمربي ازبکستان خبري نبود و به جاي او مربي این تیم آمد. ضمن اینکه در اتفاقي عجیب هر دو مربي در ساعت مقرر و بدون تأخیر در کنفرانس حاضر شدند. قبل از برگزاري نشست درگیري لفظي یکي از خبرنگاران با ناظر رسانهای این دیدار در نوع خود قابل توجه بود. در پي تشدید فضاي امنیتي این روزها در تهران یك ماشین یگان ویژه و یك موتور سنگین پلیس در محوطه مرکز تیمهاي ملي حضور داشت. یك خبرنگار ازبکستانی در کنفرانس حضور داشت و سایر خبرنگاران ایراني بودند. جواب سوال بازیکن ازبکستاني به دو زبان روسي ازبکي ترجمه شده و سپس با ترجمه فارسي براي خبرنگاران ادا ميشد. کیروش با یك کولهپشتي قرمزرنگ به نشست آمد و جالب اینکه همانند بازي رفت به ازبکستان هیچ بازیکني از ایران به نشست نیامد که کیروش اینگونه توضیح داد بازیکني که قرار بوده به نشست بیاید به خاطر مشکل دندان نتوانست ما را همراهي کند. با وجود آنکه گفته ميشود تیم ملي مدیر رسانهاي خارجي آورده اما در نشست خبري و در کنار کیروش از مدیر رسانهاي خبري نبود و جالب اینکه در انتهاي سالن دن گاسپار مربي دروازهبانهاي تیم ملي حضور داشت. کیروش که دیروز بسیار سرحال و شاداب نشان ميداد در نهایت آرامش پاسخ همه خبرنگاران را برخالف دیدار با چین داد. کیروش در پاسخ به یکي از خبرنگاران که از او پرسیده بود ترکیب فرداي تیم ملي چگونه است گفت اگر قول ميدهید ترکیب را به سرمربي ازبکستان نميگویید که من اینجا اعالم کنم، خبرنگار ایراني هم در پاسخ گفت من قول ميدهم اما ممکن است رسانههاي ازبك ترکیب ایران را به گوش ســرمربي تیمشان برســانند که در این بین خبرنگار ازبکستانی با زبان انگلیسي به کیروش به شوخي گفت من هم قول ميدهم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.