عابدزاده: در فوتبال چيزي قابل پيش بيني نيست

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

بازي‌سختي‌با‌ازبكستان‌داریم

احمدرضا عابدزاده کاپیتان اســبق تیم ملي فوتبال ایران اعتقاد دارد که هوشــیاري رمز شکســت ازبکستان در بازي امشب اســت. عابدزاده درباره بازي امشب تیم ملي مقابل ازبکستان عنوان کرد: «قبل از هر چیز به تیم ملي بابت نتایج درخشــاني که در این مدت کســب کرده تبریك ميگویم. مليپوشــان در این سالها مسیر بسیار خوبي را طي کردهاند و ميبینیم که با چه اســتحکامي مقابل رقیبان به میدان ميروند. کیروش هم خوشبختانه شــناخت خوبي از فوتبال ایران و آسیا پیدا کرده و براي هــر بازي برنامه خاصي دارد. به طور حتم او بــراي لحظه به لحظه بازي مقابل ازبکستان هم برنامه دارد.» وي ادامه داد: «بازیکنان ایران نباید فکر کنند که در برابر ازبکستان از پیش برنده هستند چون به طور حتم بازي سختي در پیش اســت. همه ميدانیم در فوتبال چیزي قابل پیش بیني نیســت و به همین دلیل باید تا دقیقه 90 بازي با ازبکســتان هوشیارانه تــالش کنیم. آرزو ميکنم تیم ملي با پیروزي مقتدرانه راهي جام جهاني شود.» عابدزاده در پایان گفت: «اطمینان دارم هواداران فوتبال ایران شب باشکوهي را در ورزشگاه آزادي رقم خواهند زد. بازیکنان تیم ملي به تداوم حمایت تماشاگران نیاز دارند و به طور حتم با پرشدن سکوها قبل از بازي، ما گام بزرگي براي حضور در جام جهاني برمي داریم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.