نامجو مطلق: بازیكنان ما حرفهاي هستند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مجيد نامجومطلق هافبك سابق تيم ملي در خصوص ديدار تيم ملي كشورمان مقابل ازبكســتان اينطور حــرف ميزند: «بازي بسيار حساســي خواهيم داشت و با توجه به اينكه پيــروزي مقابل اين تيم ميتوانــد حكم صعود تيم ملــي را صادر كند حساســيت اين ديــدار براي ما چند برابر اســت. تيم ما از لحاظ فني نســبت به ازبكســتان برتر است اما سابقه ازبكها نشــان داده كه اين تيم بيــرون از خانه با توجه به ســبك بازي و اســتفاده از ضد حمالت بسيار خطرناك است. براي كسب پيــروزي نبايد بيگدار به آب بزنيم و بايد با ارائه فوتبــال منطقي ابتدا خط هافبك ازبكستان را از كار بيندازيم و سپس بدون عجلــه براي گلزدن در طــول 90 دقيقه برتري خود را به اين تيم ديكته كنيم.»

اين پيشكسوت فوتبال حرفهايش را اينطور ادامه ميدهــد: «با ارائه يك بازي حساب شده، با برنامه و منطقي ميتوانيم به راحتي مقابل ازبكستان پيروز شويم اما همانطــور كه گفتم نبايد بــه هيچ عنوان از توانايي ازبكســتان در ديدارهاي بيرون از خانه و اســتفاده از ضــد حمالت غافل شويم. اگر دوره گذشته مسابقات مقدماتي جامجهاني را مرور كنيم متوجه ميشويم در ازبكســتان مقابل اين تيم به پيروزي دســت يافتيم اما در تهــران مغلوب آنها شــديم و اين مساله بايد براي بازيكنان ما درس عبرتي باشد تا بيگدار به آب نزنيم و ضدحمالت ازبكستان را كنترل كنيم.»

بازيكن پيشــين تيم ملي با تاكيد بر نقش موثر تماشــاگران در ديــدار مقابل ازبكســتان معتقد اســت: «اعتقــاد دارم ميتوانيم با حضور پرشــور تماشاگران به راحتي اين تيم را شكست دهيم و برخالف دوره گذشــته به راحتي مجوز حضور در جامجهانــي را دريافت كنيم و اين مهم با ارائه بازي منطقي امكان پذير است.»

نامجومطلق اشارهاي به امكان وجود فشــار روحي و رواني در بازيكنان با توجه به انتظار قطعي كردن صعود تيم ملي در اين ديدار خانگي دارد: «اكثر بازيكنان ما لژيونر هستند و در سطح حرفهاي فوتبال بازي ميكننــد و قطعا تحــت تاثير اين فشــار قرار نخواهند گرفت. فكر نميكنم فشــار روحي و رواني بازيكنــان ما را در ديدار مقابل ازبكســتان اذيت كند، ضمن اينكه حضور مربي باهوش و با ديسپليني همچون كــيروش كنار تيــم ملي باعث ميشــود هر لحظه شــرايط بازي تغيير كند.»

تيم ملي كشورمان با حضور در صدر جدول گروه خود امروز در ديداري خانگي به مصاف ازبكستان خواهد رفت و پيروزي مقابل اين تيم، شاگردان كيروش را راهي جام جهاني خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.