عزت اللهي به كدام تيم ميرود؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســعيد عزتاللهي كه به صورت قرضــي نيمفصــل در تيم آنــژي به ميدان رفت، امسال دوباره در خدمت روســتوف خواهد بود اما اينبار قصد دارد در جايــي به فوتبــال خود ادامه بدهد كــه حتما به صــورت ثابت به ميدان برود. اتفاقــي كه البته منطقي هم هســت، چراكه او در ســال جام جهانــي بايد عضو باشــگاهي بشــود كــه بتوانــد در آنجا به صــورت ثابت بازي كند.

در حال حاضر مهمترين مســاله براي اين بازيكن مذاكره با بردياف و دريافت حق انتقال به تيمي ديگر است تــا بتواند آمادگي خــود را به صورت كامــل در آنجا حفظ كند و پس از آن براي حضور در يك باشگاه بزرگتر بعد از جام جهاني آماده انتقال باشد.

بــراي عزتاللهي يــك انتخاب درست مهمتر از هر چيز ديگري است. انتخابي كه بايد در ســطح استعداد و آينده اين بازيكن 20 ســاله تيم ملي ايران باشد. ســعيد عزتاللهي ستاره خط مياني تيمملي فوتبال ايران البته اين روزها خود را آماده ديدار حساس مقابل ازبكستان ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.