نفوذهاي جهانبخش؛ برگ برنده كیروش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عليرضا جهانبخش در دو سه سال گذشته يكي از بهترين بازيكنان فوتبال ايران بوده اســت. او كه در فوتبال هلند با عملكرد خيــره كنندهاش هواداران را تحت تاثيــر قرار داده، يكــي از مردان مورد اعتمــاد كارلوس كیروش در تيم ملي ايران اســت. جهانبخــش در اكثر بازيهاي ايران در مقدماتي جام جهاني بــه ميدان رفته و معمــوال هم عملكرد خوبي ارائه داده است.

او با استفاده از تكنيك باالي خود توانســته نمايشهاي خوبي ارائه بدهد و در تركيب تيم ملي خوش بدرخشــد. جهانبخش كه اوايل در تيم ملي معموال نيمكت نشين بود حاال حتي به تركيب اصلي نيز راه پيدا كرده و شــانس خوبي براي رقم زدن موفقيت تيم ملي دارد.

حــاال در آســتانه بازي ايــران و ازبكستان كیروش قطعا روي او حساب ويــژهاي باز كــرده اســت. جهانبخش آسيب ديدگي را پشــت سر گذاشته و يكــي از بازيكنان اصلي ايران اســت و در بازي امشــب نيز بــراي تيم ملي به ميدان ميرود. كــیروش اميد فراواني به نفوذهاي او در جناح راست تيم ملي دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.