فدراسيون فوتبال: تماشاگران را فراموش نكردیم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فدراســيون فوتبــال در آســتانه ديدار فرداي ايران و ازبكســتان بيانيه زير را صادر كــرد. در اين بيانيه آمده اســت: «آمديم از كجا تا كجا؟ از 11 شــهريور 95 تا امروز در واپســين روزهاي بهار 69، از آن شب خاطره انگيز پيروزي در برابر قطر در نخســتين گام مرحله نهايي تا امروز و تداوم افتخار و اقتدار و آقايي، آنچه فاصله ميان اين روز و شبهاي متمــادي را پر ميكند امــا لطف و همراهي مــردم عزيز ميهنمــان در حمايت از تيمي است كه به آن افتخار ميكنيم. در همه اين روزهاي حســاس و سرنوشت ساز، هواداران تيم ملي در ورزشــگاه آزادي فراتر از رنگها براي موفقيــت تيم ملي نقش اساســي ايفا كردنــد و تصاوير خاطره انگيــزي را به ثبت رســاندند. كيســت فراموش كند آن ســيل خروشــان حضور حاميان تيم ملي را در 11 شــهريور سال گذشــته و در بازي قطر؟ چه كسي هست حماســه 20 مهر و بازي ايران و كــره جنوبي را از ياد ببــرد؟ ديدار خاطره ســاز ايران و چين در 8 فروردين امســال را مگر ميتوان تا سالها از ياد برد؟ صحنههاي جــوش و خروش مرد محبــوب پرتغالي، در كنار زمين و تب و تاب شــاگردان متعصبش را چه زمان ميتوان از ذهن دور كرد؟ امروز، بار ديگر و در آستانه خلق شب خاطره انگيز ديگري به ويترين روزهــاي آفتابي پرزرق و برق فوتبال كشورمان قرار گرفتهايم. لحظهها در حركتند و فردا كه بيايد، ســاعت 21:15 قــرار دوباره ماســت. قراري بــراي پركردن سكوهاي ورزشــگاه پرخاطره پايتخت، براي ثبت شبي پرطلوع.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.