گزارش ازبكها از اسكان در تهران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رســانههاي ازبكســتان از ورود كاروان تيم ملي اين كشــور به تهران و اسكان در هتل استقالل خبر دادند.

تيم ملي ازبكستان ظهر شنبه در حالي با 23 بازيكن و 17 همراه با پرواز چارتر به ايران ســفر كرد كه به محض ورود به تهران مورد اســتقبال نماينده فدراســيون فوتبال قرار گرفت و سپس با اســكورت ويژه تا محل اسكان خود همراهي شد.

سايت چمپيونات ازبك در خبري پيرامون ورود اين تيم به تهران نوشت: «كاروان ازبكســتان بعــد از ورود بــه فرودگاه امام خميني (ره) با اســتقبال نمايندههاي فدراســيون فوتبال ايران مواجه شد.

ســپس بــراي اســكان در هتل استقالل تهران فرودگاه را ترك كرد تا با اســتراحت كافي خود را براي آخرين تمريــن پيــش از رويارويي حســاس با ايــران كه امشــب برگزار ميشــود آماده كند.»

گزارش ســايت ازبك از ورود بدون دردسر و مشــكل كاروان ازبكستان در حالي منتشــر شــد كه بعد از اتفاقات تروريستي تلخ تهران نگرانيهاي زيادي مسووالن فدراســيون فوتبال اين كشور را فــرا گرفته بود امــا آرامش حاكم بر پايتخت ايران و استقبال خوب از كاروان ازبكستان نگرانيها را به حداقل رساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.