چهره ویژه ایران: سردار آزمون

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهاجــم اول تيم ملي ايران اســت. آزمون 22 ســاله پــس از دو گل زيبايي كــه مقابل مونته نگرو به ثمر رســاند حاال اميد نخســت كيروش براي گشــودن دروازه الكساندر لوبانوف و ازبكســتان است. كيروش حساب ويژهاي روي سردار و تواناييهايش براي كسب سه امتياز باز كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.