صورت هزينههاي پرسپوليس مهمتر از رقم پرداختي حامي مالي 20 ميليارد تومان پول كجا خرج شد؟

اختالف مديران باشــگاه پرسپوليس با تنها حامي مالياش هر روز باالتر ميگيرد و مشخص نيست با وجود اين مشكالت و اختالف حسابهايي كه در ارقام دريافتي و پرداختي طرفين وجود دارد ادامه همكاري چگونه ميسر خواهد شد. بعد از اسنادي كه در خصوص پرداختيهاي حامي مالي طي يك س

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی - محمد قراگزلو ‪Mohammad Gharagozlou‬

طي هفته گذشــته درباره اينكه حامي مالي 45 ميليارد تومان به باشگاه پرسپوليس كمك كرده و بخشــي از آن كمك مربوط به فصل آينده اســت و باشگاه پرسپوليس اين پول را پيشخور كرده مطالب زيادي خوانديم و شــنيديم اما مســاله اصلي و پرسشي كه مديران پرســپوليس بايد به آن پاسخ دهند اين اســت كه اين پول گزاف را چگونه و در چه راهي صرف كردهاند ؟

در واقــع اگر ادعاي طاهــري مبني بر دريافت فقــط 33 ميليــارد از حامي مالي درست باشــد باز هم اين پرسش وجود دارد كه اين پــول كالن چطور هزينه شــده كه پرســپوليس اين همه مشــكل مالي دارد و بازيكنان و مربيانش شاكي اند؟

روز شنبه علي پروين به ديدار علي اكبر طاهري رفت و وقتي از سرپرســت باشــگاه درباره جزييات مشكالت مالي و كمبودهاي باشــگاه شــنيد حال بدي پيدا كرد تا جايي كه از رييس جمهور خواســت به پرسپوليس بيشتر از قبل كمك شود چرا كه اين باشگاه بودجه 50 ميلياردي ميخواهد.

هر چند يقين داريم اگر در پرسپوليس ريخت و پاش نشــود با ارقامي كمتر از اين مبلــغ ميتوان تيمي قدرتمنــد تجهيز كرد اما واقعيت اين اســت كه پرسپوليس چيزي نزديك به رقم مد نظر پروين درآمد داشته و تازه حال و روزش اين است. مدارك رقم 45 ميليارد را جلوي چشم مان ميگذارد اما اگر همان 33 ميليارد تومان مطرح شده از سوي طاهري صحيح باشد بايد پرسشهايي جدي را پيش روي او قرار داد.

در شــروع فصل گذشــته وقتــي رقم قرارداد تك تك بازيكنان، اعضاي كادر فني، سرپرستي، پزشــكي و تداركات منتشر شد اين رقم بهعنوان قيمت كل تيم پرسپوليس به چشــم 17879050000:دمآ تومان. اگر بخواهيــد راحتتــر بخوانيــد و صفرهايش آزارتان ميدهد ميگوييم چيزي حدود 18 ميليارد تومان.

اين رقم با توجه بــه رقم كلي قرارداد همه بازيكنان و كادر فني محاســبه شــده بــود. از اين جمع بازيكنانــي مثل نوراللهي، عاليشاه، انصاري، رحمتي، زاهدي، پريموف، پلي يانســكي و گولچ جدا شدند. از بين اين

هدف اين مطلب تنها به گرفتن جواب از مديران پرسپوليس و درخواست صورت حساب هزينههاي ساليانه شان محدود نميشود و پرسش بزرگتر اينجاست كه چرا آقاي طاهري و همكارانش به غير از اين قرارداد با شركت امين سيماي كيش كه هزار سوال و ابهام دارد براي درآمدزايي بيشتر تالشي نكردهاند كه حاال سلطان و هواداران پرسپوليس را با نالههاي خود برنجانند؟

نفرات جدايي انصاري در پايان هفته چهارم و گولــچ بعد از هفته هفتــم رخ داد و رقمي كه به اين دو بازيكــن بخصوص انصاري پرداخت شــده نبايد چندان زياد باشد. با اين حال اگر رقــم پرداختي به انصــاري را 150 و گولچ را 200 ميليــون بدانيــم و براي بقيــه نفرات با توجه به جدايي شــان در نيمفصل نصف مبلغ قراردادشان را محاســبه كنيم (كه بعيد است غير از نفرات خارجي ايــن درصد پول گرفته باشــند) به عدد يك ميليــارد و 690 ميليون تومان ميرسيم. حال اين عدد را از مبلغ كلي اول فصل كم ميكنيم كه حاصل 16 ميليارد و 189 ميليون و 50 هزار تومان ميشود.

از طرفي ميدانيم پرسپوليس در نيمفصل ســه بازيكن به نامهاي رفيعي، نريمان جهان و كرمي جذب كرده كه ســرجمع قراردادشان 950 ميليون تومان ميشــود و رقم نهايي 17 ميليــارد و 139 ميليــون و 50 هــزار تومان خواهد شــد. ســپس با توجه به اينكه باشگاه اعالم ميكند 80 درصد پول قرارداد كادر فني و بازيكنــان را پرداخت كرده پس 13 ميليارد و 711 ميليــون و 240 هــزار تومــان به آنها پرداختي داشته است.

هــر چند تمام ايــن اعــداد تقريبي و بر اساس محاسباتي است كه شايد مبناي دقيقي نداشــته باشــد (چون نه رقم قــرارداد واقعي بازيكنــان و مربيان را ميدانيم نه پرداختي به بازيكنان شــامل نفراتي كه تــا پايان فصل در تيم حضور داشــتند يا آنهايي كه نيمفصل يا قبل از آن رفتند) اما اين سوال مطرح است كه 20 ميليارد تومان باقيمانده كه حامي مالي به پرسپوليس پرداخت كرده كجا و در چه راهي هزينه شده است؟

باشگاه پرسپوليس البته هزينههاي گزافي مثل نگهداري از دو مجموعه ورزشــي درفشي فر و شــهيد كاظمــي، پرداخت پول ســفرها شــامل هواپيما و هتل، هزينــه اردوها، اجاره زمين، حقوق پرســنل و كارمندان باشــگاه، پول توجيبي به بازيكنان و مربيان در سفرها، پاداش پيروزيها، پرداخت حق الوكاله و هزينه ايجاد پرونده در فيفا و CAS و البته پرداختي به بازيكنان و مربيان خارجي قبلي را دارد كه بر هيچ كس پوشــيده نيســت اما با توجه به اينكه بسياري از بدهيها به بازيكنان و مربيان ســابق چه داخلي و چه خارجي سر جاي خود باقي اســت و البته پول گزافي هم از سازمان ليگ به باشگاه رسيده آيا براي تمام موارد باال 20 ميليارد تومان هزينه شده است؟

در واقع با وجود تمــام هزينههاي گزافي كه باشــگاه پرســپوليس دارد و در سطور باال به موارد و آيتمهاي مهم آن اشــاره شد يقين داريــم 20 ميليارد تومان(بر اســاس دريافتي 33 ميليارد تومانــي از حامي مالي) اصال رقم كوچكي نيســت و تمام موارد بــاال و آنچه از قلم افتاده نميتواند اين عدد را پوشــش دهد. البتــه اگر مالك را مدارك حامي مالي و آنچه در رســانهها منتشر شد بدانيم رقم فوق تا 35 ميليارد باالتر خواهد رفت و در اين صورت كار مديران پرسپوليس براي شفافسازي دشوارتر ميشود.

البته هــدف اين مطلب تنهــا به گرفتن جواب از مديران پرســپوليس و درخواســت صــورت حســاب هزينههاي ســاليانه شــان محدود نميشود و پرســش بزرگتر اينجاست كه چرا آقاي طاهــري و همكارانش به غير از اين قرارداد با شــركت امين سيماي كيش كه هزار سوال و ابهام دارد براي درآمدزايي بيشتر تالشي نكردهاند كه حاال ســلطان و هواداران پرسپوليس را با نالههاي خود برنجانند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.