رهبريفرد: دل رضاييان از تركاشوند و طاهري پر بود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بهروز رهبري فرد پيشكسوت پرســپوليس در مصاحبه تازه خود نكات جالبــي را درباره رضاييان و مديريت باشــگاه پرســپوليس مطرح كرده كه خواندني است.

*مــن چندين بار به صــورت تلفني و از نزديك بــا رامين صحبت كردم. نميتوانيم بگوييم اگر بازيكني در پرســپوليس بازي كرده ما بايد بــراي او تعيين كنيم كه كجا برود و چه كار كند. اگر قرار اســت فوتبال ما حرفهاي شــود نبايد فقط شــماره پيراهنها التين باشد. از طرفي هم رضاييان نميتواند در خانه بنشــيند چون هم فوتبالش خراب ميشود و هم تيم ملي را از دست ميدهد. رامين بايد ببيند كجا به درد او ميخورد و پيشــرفت ميكند. به رضاييان گفتم كه هر جا ميخواهي بروي برو اما اســتقالل نرو چرا كه مردم ما احساســاتي هستند و اين مسائل را قبول نميكنند. زماني كه هاشمينسب به استقالل رفت واكنشهاي بسيار زياد و تندي عليه وي انجام شد اما اگر رضاييان به استقالل برود به مراتب اتفاقي بدتر از آنچه براي هاشمينسب رخ داد براي او پيش خواهد آمد.

رضاييان بايد انتخاب بهتري داشته باشد و تيمهاي ديگري هســتند كه بتوانند به او كمك كنند تا در فوتبال پيشرفت كند.

*به نظر مــن ضعف مديريت باشــگاه پرســپوليس در اين اتفاقات كمرنگ نيست. ببينيــد برانكو كه جالد يا دشــمن بازيكنان نيســت. اگر آقايــان مديريت بهتــري ميكردند وضع راميــن به اينجا نميرســيد. البته اين را بگويم كه معضل مديريت در پرســپوليس فقط مربوط به االن نيست. هر مديري كه ميآيد يك يا دو سال كار ميكند و ميرود. وقتي ثبات مديريت وجود ندارد اين مسائل طبيعي است.

پرســپوليس اگر قهرمان شــد حاصل زحمات كادر فني و بازيكنان بــود. يكي به من بگويد طاهري براي پرســپوليس چــه كار كرد؟ او چه شقالقمري كرد كه پرسپوليس قهرمان شد؟ آيا طاهري براي پرسپوليس گل زد يا اينكه با آفسايد گيري او گل نخورديم؟!

*ايــن كار طاهري نبود بلكه به دليل حامي مالي بود كه اجازه نداد آب در دل بازيكنان تكان بخورد. طاهري به اين سوال من جواب دهد كه اگر حامي مالي نبود شــما چقدر ميتوانستيد درآمدزايي كنيد؟ طاهري چه كاري براي درآمدزايي باشــگاه پرســپوليس انجــام داد؟ آقايان يك شــماره حســاب اعالم كردند تا هواداران به حساب باشگاه پول بريزند و اين زشتترين كار تاريخ پرســپوليس بود كه طاهري انجام داد. مديري بايد در اين باشــگاه كار كند كه بتواند درآمدزايي كند. با رامين رضاييان كه صحبت ميكردم دلش از طاهري و تركاشوند پر بود. مطمئنا اگر يك مدير كاربلد در پرسپوليس كار ميكرد اجازه نميداد رامين اينطور از تيم جدا شــود. شايد طاهري انسان خوبي باشد اما به درد فوتبال نميخورد. عابديني يا رويانيان به گونهاي كار ميكردند كه كســي نميتوانست حق پرســپوليس را بخــورد و آنها همه را تحت تاثير خــود قرار ميدادند اما طاهري چه ميكند؟ نقش او در اين بين چيست؟

*هيأت مديره باشــگاه پرسپوليس كجاســت؟ زادمهر شغلش چيز ديگري است. گلزاده دغدغههاي ديگري دارد. كسي بايد در هيأت مديره پرســپوليس كار كند كه صبح تا شب وقتش را براي اين باشگاه بگذارد. آيا كسي به تيمهاي پايه پرسپوليس نظارت ميكند؟ شخصي به من زنگ زد و گفت پسرم در نوجوانان پيكان بازي ميكرد. وقتي او را براي جوانان پرســپوليس بردم و متوجه شدند كه كارگر هســتم حتي اجازه ندادند پسرم پيراهن تمرين بپوشد.

مردم اين مســائل را نميدانند اما من و امثال من اينها را ميدانيم. مــن با طاهري هيچ پدر كشــتگي ندارم و به دنبال كار در اين باشــگاه هم نيســتم اما اين آقــا مقابل خبرنگاران بنشــيند و بگويد در پايههاي پرسپوليس چه اتفاقاتي ميافتد؟ بيشتر بازيكنان پايه پرسپوليس پولكي هستند.

* كار سخت است اما هر حرفي بزنم ديالوگهاي تكراري است. نبايد پرويــن را مديرعامل كنند اما افرادي نظير پرويــن، كالني ...و از جنس پرسپوليس هستند و ميتوانند به اين تيم كمك كنند. كسي بايد در اين باشگاه كار كند كه بداند فوتبال چيست. حاضرم قسم بخورم طاهري قبل از آمدن به پرســپوليس حتي يك فوتبال را به صورت كامل نديده است. اگر طاهري گفت كه آفسايد چيست من همه حرفهايم را پس ميگيرم. حضور طاهري در پرســپوليس درست مثل اين است كه من را به ساپكو ببرنــد و بگويند اينجا مديريت كن. طبيعي اســت كه نميتوانم اين كار را انجام دهم چون تخصصي در اين باره ندارم. طاهري هم همين است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.