احمدي: پرسپوليس مدارك نداده و ما بي خبريم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

فدراسیون نميتوانست قرارداد گولچ را فسخ كند

همانطور كه تصور ميشد پرسپوليس در داستان جذب بازيكنان خارجي قضيه را طوري پيش ميبرد كه نزديك به موفقيت است. ظاهرا پرسپوليس با بي خبر گذاشتن فدراســيون از جريان پروندههايش ميخواهد قرارداد منشــا را ثبت كند و كارش هــم قانوني به نظر ميرسد. حاال براي صحت و سقم اين ادعا سراغ روزبه وثوق احمدي مسوول كميته تعيين وضعيت بازيكنان و مربيان خارجي رفتيم.

آقاي وثوق احمدي حتما حرفهاي آقاي جمشيدي را خوانده ايد. حرفهاي ايشان با آنچه شما بارها اعالم كرده بوديد منافات دارد.

نه منافات ندارد. ايشان گفته باشگاههايي كه محكوميت قطعي ندارند ميتوانند بازيكنان خارجي جديد جذب كنند ولي اطالعاتي كه ما از باشــگاه پرســپوليس و پروندههايش داريم ناقص اســت. ما قبال خواســته بوديم اين باشگاه اطالعات بازيكنان و مربيان خارجياش را به ما بدهد كه تا اين لحظه مدركي نگرفتهايم. در واقع تا وقتي مدركــي نگيريم اين پرونده و شرايط شان براي ما نامشــخص است. البته ما گزارشمان را كامل كرديم و به هيات رييســه فرستاديم.

اما مثال در مــورد پرونده مانوئل ژوزه و دستيارانش كه كميته انضباطي فيفا راي داده.

نــه، آن هم بــه CAS رفته و اعتراض كردهانــد. در واقع پروندههايي كه بالتكليف رها شده و حكم صادر شده شامل قانون ما ميشود وگرنه باشــگاه پروندههايي دارد كه با شاكي و طلبكاران توافق اوليه كرده تا به صورت قســط بندي طلب شان را بپردازد يا اصال به CAS رفته است كه اينها شامل قانون نميشود.

اما شما قبال گفته بوديد، باشگاه پرسپوليس چند پرونده مفتوح در فيفا دارد.

بله 4 تا اســت و از نظر فدراسيون مشخص است كه بايد بيايند درباره اين 4 پرونده و اقداماتي كه كردهاند مدارك شان را بدهند. با اين حساب پرسپوليس ميتواند قرارداد منشا را ثبت كند؟

براي ما اگر مسجل شود كه اين پروندهها به سرانجامي رسيده مشكلي وجود ندارد.

درباره پرونده گولچ هم ابهاماتي وجود دارد. شــما گفته بوديد پرســپوليس نبايد به كميته انضباطي خودمان شكايت ميكرد چون فيفا درباره اين بازيكن راي داده اما آقاي جمشيدي گفته در قرارداد گولچ آمده كه حكميت برعهده كميته انضباطي خودمان است.

آبان ماه يا آذرماه سال گذشته بود كه باشگاه پرسپوليس شكايتي عليه گولچ مطــرح كرد كه اين بازيكن تمرينات را رها كرده و رفته. گفتند كميته انضباطي باشــگاه ايشان را جريمه كرده و قراردادش را فسخ كرده است. از ما هم خواســتند تا قراردادش را فسخ كنيم و به اين قطع همكاري جنبه قانوني بدهيــم. فكر ميكنــم در همان آذرماه يا اوايل دي مــاه بود كه طي نامهاي درخواست باشگاه پرســپوليس رد شد چرا كه اجراي احكام كميته انضباطي باشــگاهها به عهده خود باشگاه هاست و فدراسيون نميتواند دخالت كند. از طرفي اصال ما در قانون تاييد فسخ نداريم. پس فسخ قرارداد گولچ قانوني بوده؟

اگر مستنداتش كامل بوده حتما قانوني است. گولچ چطور به فيفا شكايت كرده و موفق شده عليه پرسپوليس حكم بگيرد؟

خب بازيكــن خارجي بوده. طبق مقررات بازيكنان خارجي حق دارند به فيفا مراجعه كنند. در قرارداد ايشان آمده اگر اختالفي بين گولچ و باشگاه پرســپوليس به وجود بيايد فدراسيون و كميته انضباطي دخالت ميكنند اما اگر راي فدراســيون قانع كننده نباشــد بازيكن ميتواند به فيفا شكايت كند. حاال چرا ايــن اتفاق افتاده احتماال به خاطر اينكــه دفاع خوبي در خصوص شكايت اوليه نشده يا مستندات باشگاه را نپذيرفتهاند، نميدانم. هر چه بوده كه حكم فيفا عليه باشگاه پرسپوليس صادر شده است.

حاال پرسپوليس ميتواند از طريق مراجع انضباطي داخلي پيگير اين پرونده باشد؟

من شنيدهام با كميته اســتيناف صحبت كردهاند. از نظر شخص من خير، نميشــود اما ممكن است با آقاي حسن زاده و صالحي صحبت كنند و راهي پيدا كنند تا مشكل شان حل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.