عربشاهي:شجاعيانبهدردپرسپوليسميخورد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ضيا عربشاهي پيشكسوت پرسپوليس درباره محــل ميزباني اين تيــم از االهلي عربســتان ميگويد:«بــه نظر مــن امارات بهترين گزينه است و با وجود گرماي هوا باز هم جمعيت ايراني بسيار زيادي در اين كشور زندگي ميكنند و شايد يك سوم طرفداران پرسپوليس در ورزشگاه آزادي به استاديوم بيايند. در بين كشــورهاي تاجيكســتان و تركمنســتان هم من تاجيكستان را ترجيح ميدهم اما اگر مشــكل چمن وجود داشته باشــد همان امارات بهتر است.» وي ادامه ميدهد: «حتي اگر مشكالت سياسي وجود داشــته باشد، نصف جمعيت ابوظبي و دبي ايراني هســتند و ميتوانند ورزشــگاه را پر كنند كه اين به ســود پرســپوليس خواهد بود.» عربشــاهي درباره مشــكالت حامي مالي با باشــگاه پرســپوليس هم ميگويد: «همانطور كه قبال گفتــه بودم اين قرارداد تركمانچاي اســت و همه چيز به اين حامي مالي واگذار شده. البته بايد پرسيد پولي كه از اين حامي مالي گرفته شــده كجا هزينه شده. آقاي تركاشــوند يك مدير اقتصادي قوي اســت كه خوب ميداند پول را چطور در بياورد و هزينه كند. ايشــان يك فرد دو مليتي اســت كه پول بيت المال را در دبي هزينه ميكند. متاسفانه مديران پرسپوليس فقــط دنبال تخريب مديران قبلي باشــگاه هستند اما خودشان بايد توضيح بدهند 45 ميليارد تومان را كجا هزينه كردهاند.»

وي درباره نقل و انتقاالت پرسپوليس هم ميگويد:«ســيامك نعمتي بد نيســت اما شــجاعيان به درد پرسپوليس ميخورد. همچنين اگر يك مدافع مياني ديگر جذب كنيم و انصــاري به دفاع چــپ برود بهتر است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.