بدهي 3/5 ميلياردي به سازمان ليگ

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در ماههــاي گذشــته مديران باشــگاه پرســپوليس در مصاحبههــاي مختلــف صحبتهايي دربــاره مطالبات خود از سازمان ليگ انجام داده و مدعي هســتند كه ســازمان ليگ حــق و حقوق كامل آنها را درباره پخش تلويزيوني، تبليغات محيطي فوتبال و بليت فروشي مسابقات پرداخت نكرده است. محمد تركاشوند معاون اقتصادي باشگاه پرســپوليس چند هفته قبل در مصاحبهاي رسما به عدم واگذاري بليتفروشي به باشگاه پرسپوليس اعتراض كرده و روي اين مســاله تاكيد داشت كه نه تنها جلوي درآمدزايي ۶ ميليارد توماني باشــگاه از محل بليت فروشي گرفته شده، بلكه درآمد آنها از برگزاري مسابقات خانگي پرداخت نشده است. شايد موضع مسووالن باشــگاه پرسپوليس درباره پخش تلويزيوني، تبليغات محيطي و بليت فروشي در ظاهر درست باشد اما نكته قابل تامل اينجاست كه بر اساس اطالعات موثق دريافتي از ســازمان ليگ فوتبال ايران، با خبر شــديم كه اين باشــگاه چيزي حدود 3/5 ميليارد تومان به ســازمان ليگ بدهكار است و به عبارتي سادهتر حق و حقوق مالــي خود را در ســالهاي اخير پيش خور كرده و حاال بدهكار شــده است. يك منبع آگاه در سازمان ليگ برتر با تاييد اين خبر گفت: «صداوسيما بــه خاطــر موانــع قانوني در ســالهاي اخير نتوانسته پولي بابت حــق پخــش بازيها به مجموعه فوتبــال پرداخت كند. در ماههاي اخير مذاكرات فشرده براي رســيدن به يــك تفاهم قانوني انجام شــده تا فوتبال بتواند از محــل ارزش افزوده و تبليغــات و حاميان مالي كه در غالب برنامههاي تلويزيوني وجــود دارد حــق خــود را استيفا كند. در حوزه تبليغات محيطي هــم از حاميان مالی كه چكهاي آنها نقد نشده و به تعهدات خود عمل نكردهاند به دادگاه شــكايت شده است تا حق باشــگاهها گرفته شود. بليت فروشي هم طبق توصيه وزارت ورزش و تصميم رييس فدراسيون قرار است به خود باشگاهها واگذارشود. با وجود اين بحثها سازمان ليگ هيچ بدهكاري به باشگاه پرسپوليس و حتي استقالل ندارد. هر دو باشگاه به سازمان ليگ بدهكار هستند كه مبلغ بدهي باشگاه پرسپوليس چيزي حدود 3/5 ميليارد تومان است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.