كادر فني پرسپوليس تغيير نميكند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

اعضــاي كادر فنــي پرســپوليس به خاطــر عدم دريافــت مطالبات خود بارها به مســووالن باشگاه اعتراض كرده و چندين جلســه پياپــي را با علي اكبر طاهري پشت سر گذاشــتهاند كه البته نتيجهاي در بر نداشت.

آخرين اعتــراض آنها، مصاحبهاي بود كه برانكــو قبل از ترك تهران انجام داد و پــس از پايان ديدار سرخپوشــان مقابــل لخويا در قطر منتشــر شــد. با اين حــال مربيان كنوني پرســپوليس قراردادشان را تمديد كرده و قصد دارند با هميــن كادر فني كه دارند، فصل بعد را آغاز كنند.

برانكو در رأس و سرتن چوك، كريم باقري و ايگور پاناديچ بهعنوان دستياران و همچنين ماركو بهعنوان مربي بدنساز. البته گفته ميشد به خاطر عدم دريافت مطالبــات قرار اســت تغييراتي در كادر فني ايجاد شــده و بهعنــوان مثال يك مربــي كروات ديگــر به جــاي يكي از اعضاي فعلي به كادر فني سرخپوشــان اضافه شــود اما اين اتفــاق رخ نميدهد چرا كه هم بودجه باشــگاه محدود است و هم برانكو واكنش مثبتي به اين شايعه نشان نداده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.