لوچسكيو سرمربي االهلي عربستان؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در حالی كه صحبتها و گمانهزنيهايی در خصوص جانشــين احتمالي كيرســتين گروس سرمربي سوييســي االهلي عربستان شــنيده ميشــود، برخي منابــع از انتخاب لوچســكيو به جــاي او نوشــتهاند. ديروز روزنامه الشــرق االوسط عربســتان خبر داد مســووالن باشــگاه االهلي، آيتــور كارانكا اسپانيايي(دســتيار ســابق مورينيو در رئال مادريــد) را از ليســت جانشــيني گروس، ســرمربي فعلي خودشــان به خاطر كارنامه ضعيفش كنار گذاشتند. منابع آگاه خبر دادند كه مسووالن باشگاه االهلي درحال مذاكره با 3 گزينه هستند كه دو گزينه اروپايي هستند و سومي از كشور آرژانتين است. يكي از اين اروپاييها ميشــل پرودوم بلژيكي اســت كه سابقه هدايت الشباب را در سال 2012 دارد. پرودوم گزينه نزديك مسووالن باشگاه االهلي اســت و تا چند ساعت آينده سرمربي جديد االهلي مشــخص خواهد شد. ساعتي بعد اما خبر رسيد باشگاه االهلي در نهايت با ميرچيا لوچسكيو سرمربي مشــهور رومانيايي فصل قبل زنيت به توافق رسيد تا اين مربي هدايت سبزپوشان جده را برابر قهرمان ايران برعهده داشته باشد. لوچســكيو كه فصل قبل روي نيمكت زنيت روسيه حضور داشت در ويترين افتخارات خود با شاختاردونتســك اوكراين و گاالتاســراي تركيه فاتح جامهاي مختلف اروپايي از جمله يوروليگ و ســوپرليگ اروپا شــد و پيشتر از آن نيز هدايت اينترميالن ايتاليا را برعهده داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.