شرط پرسپوليس براي شجاعيان

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرســپوليس قيــد جــذب داريوش شــجاعيان را زد. مديران گســترش بابت حق رشــد ايــن بازيكن بــراي فصل اول حضورش نزديك بــه 800 ميليون تومان نقد ميخواســتند، همين موضوع ســبب شد مســووالن باشگاه پرســپوليس كه با مشكل مالي مواجه هســتند بيخيال اين قرارداد شــوند. گويا آنها در صورتي راضي به جذب شجاعيان ميشوند كه اين بازيكن شــخصا رضايتنامــهاش را دريافت كند تا پرسپوليســيها مذاكرات خــود را براي به خدمت گرفتن او ادامه دهند كه البته ظاهرا اين مساله هم منتفي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.