كمال شروع كرد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

كمال كاميابينيا كــه به تازگي كتف خــود را مــورد عمــل جراحي قــرار داده تمرينات اختصاصي خــود را از ديروز آغاز كرد. اين بازيكن تمرين با وزنه را در حالي آغاز كــرده كه كتفش هنــوز در آتل قرار دارد اما با مشورت پزشــكان تمرينات نرم را انجــام ميدهد. البته در ويدئوي كوتاهي كه از تمرينات كمال منتشــر شد مشخص شده بود او با كتف بسته و در سالن با توپ هــم كار ميكند. گفتني اســت كاميابينيا همچنان براي تمديد قرارداد خود به باشگاه پرسپوليس مراجعه نكرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.